พันธกิจ

ให้การศึกษาวิชาเวชศาสตร์ทหาร และวิชาเวชศาสตร์ชุมชน แก่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งให้การบริการทางด้านการแพทย์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลิตบัณฑิตแพทย์ทหารที่มีความรู้ความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา มีความ เป็นระเบียบ มีวินัย และคุณธรรม

ภาควิชาวิชาเวชศาสตร์ทหาร และชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ( ภทช.วพม. )

รวมภาพปฏิบัติการเพชราวุธ