ไชยวัฒน์ ลิ้มทองสิทธิคุณ (A01)

กิจวิวัฒน์ พวงมะลิ (A02)

ธนวัฒน์ ศรีพิทักษ์ (A03)

อังศุทร พฤฒิจราย (A04)

นิธิไชย เดือนฉาย (A05)

ชนิษฐา บัวขาว (A06)

ปริญญา อุดมรัตนชัยกุล (A07)

ธัญนันท์ ปุณณะวิวรรธน์ (A08)

พบธรรม นิธิเมธาวิสิฐ (A09)

ปริยาภัทร มานิตยกูล (A10)

ภานุวัฒน์ สร้อยทอง (A11)

ภัทรพร คุปต์นิรัติศัยกุล (A12)

วีรภัทร วรรธนะวิโรจน์ (A13)

วริษา เงาะจันทรา (A14)

สารัช เชยพันธุ์ (A15)

ศุภากร วงศ์ดามา (A16)

อภิสิทธิ์ แก้วสนิท (A17)