สินทรัพย์ วรรณิกเวช  (A16)

ณัฐนนท์ เมฆาวนิชย์  (A1)

จิณณวัตร เจรียงโรจน์  (A4)

พีรวุฒิ เสนามนตรี  (A11)

ขวัญชนก จันโทวงษ์  (A3)

ณัฐธาวินี หรดี  (A7)

ช่อทิพย์ จิตอุดมธรรม  (A5)

กมลวรรณ โอฐสัตย์  (A15)

สุรพงษ์ ศราวุธธิกุล  (A14)

ฐากร ธวัชกีรติพล  (A6)

ธัญจิรา โชคจุฑา  (A10)

สริตา จินาวงศ์  (A13)

วรทย์ เพ็งศรีทอง  (A12)

ต่อปฐม พฤกษ์ประเสริฐ  (A9)

กอบศักดิ์ ชัยชะแตง  (A2)

วิธวินท์ ไพศาขมาศ  (A8)