ธนนันทน์ นิจจักร์  (B16)

พัสสน พ่วงอ่างทอง  (B8)

ศิรดา ฉัตรชูเกียรติกุล  (B13)

เขมจิรา รัตนเสถียร  (B9)

อภิวัธน์ อรรครส  (B15)

เมนัญชญา พงษ์ไพรเจริญ  (B11)

สหรัฐ สุวรรณนิกขกุล  (B14)

พีรพนธ์ แสงทอง  (B1)

จรรพฤม รัตนแสงหิรัญ  (B3)

เศรษฐ์ญบงกร เรืองสุวรรณ  (B7)

รวิชญ์ วิมลวัฒนาภัณต์  (B12)

พันเลิศ ประสารวรรณ์  (B17)

ปฏิพล การสมใจ  (BB0)

พลภัทร พันธุ์ยาง  (B6)

ประกายรัตน์ เฉลิมพรพงศ์  (B5)

คณิต จินตบัญญัติ  (B2)

ภาณุวัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ  (B10)