ภาคิน ดำรงปราชญ์ (B01)

กวิน วงศ์ธรรมริน (B02)

ชาญยุทธ ขำขยัน (B03)

ปัญญรัตน์ สันตติวงศ์ไชย (B04)

ธนกฤต กฤตศิลป์ (B05)

ชลธาร ชาตะปัทมะ (B06)

นภัสกร ยอดทวี (B07)

นันทน์ชญา รุ่งศรีสวัสดิ์ (B08)

ปริญญา มะลิ (B09)

ปรียาภรณ์ ศรีสุวรรณกาฬ (B10)

พงศ์พิสุทธิ์ ทาคำแปง (B11)

มินตรา ฉันทวีรกูล (B12)

วัชระ จิรชัยรัตนสิน (B13)

วรุณพร มณีโชติ (B14)

สัญชัย ธุระกิจ (B15)

สุจารีย์ ทองอ้ม (B16)

สุปรีชา สงวนเกียรติ (B17)