สรายุทธ ขาวสง่า (C01)

จิรวิทย์ กิตติโกวิทธนา (C02)

กรวีร์ เมธิสริยพงศ์ (C03)

แทนคุณ จิตตะเสนีย์ (C04)

ญาดา วิริยไกรกุล (C05)

ธิติสรร ถวิลประวัติ (C06)

ปภาณิน นุ่มประสงค์ (C07)

ปรัตถกร เฉลิมช่วง (C08)

ปวรพัชร ลีฬกาญจนากุล (C09)

ปุณณะปารย์ ธีระทีปต์ธรณ์ (C10)

รังสิมา ศีลประชาวงศ์ (C11)

พีรสิชฌ์ สมาชิกธรรมคุณ (C12)

วิชชุตา มีแก้ว (C13)

วสวัตติ์ ตันติกรกุล (C14)

เสาวลักษณ์ แจ้งใจเจริญ (C15)

สุภัทร ทิพย์มาบุตร (C17)

สิรวิศ พรสินศิริรักษ์  (C16)