ณัฎฐ์นรี ธัญจรูญ  (C12)

จารุกร แสงบางมุด  (C15)

ชาลิสา ลิ้มเจริญชัย  (C4)

ธนภรณ์ อภิรักษาภรณ์  (C9)

ณัฐภัทร วิทิตกูล  (C8)

ชนินทร์ โภคบาล  (C10)

สุพัสภ์ หล่อเจริญเรือง  (C17)

พงษ์กรณ์ ไอยรากาญจนกุล  (C11)

อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ์  (C1)

เกศิณี วิสุทธิเทพกุล  (C2)

ณัฎฌา หอมรสสุคนธ์  (C6)

จิรายุ วิวัฒน์วาระผล  (C3)

ฐิติณัฐ จารุฐิติ  (C5)

พีรวิชญ์ ศรียารันต์  (C7)

อโรชา โรจนมณเฑียร  (C14)

นภัสสรณ์ จารุรัตน์มงคล  (C16)

วชิรวิทย์ เพชรศรี  (C13)