บดินทร์ โชคดำรงสุข  (D7)

เบญญาลักษณ์ แก้วธนะสิน  (D6)

ปวิตรา เจริญศรีศักดิ์กุล  (D8)

พัทธ์ธีรา สุริยลักษณ์  (D10)

พีรญาณ์ เพิ่มการเจริญ  (D12)

ธีรกานต์ ศุภพันธุ์ภิญโญ  (D4)

ยุทธนา ปั่นสุววรรณ  (D11)

ศุภิสรา ยันส์มงคล  (D16)

เฌอริน ป้อมสูง  (D2)

พิชญา อาจาริยานนท์  (D14)

ธีร์จุติ เสือน้อย  (D17)

เตชิต เตชะมโนดม  (D5)

ณภัทร เอกนันท์  (D3)

ปัญจพล ปัญจาคะ  (D9)

เกียรติศักดิ์ โกษาคาร  (D1)

ศรัณยวัชร วงศ์ภัทรวรกุล  (D15)

ชลิต ตั้งวีระพรพงศ์  (D13)