ณัฐนรงค์ กาญจนอุดมดาร  (E5)

กิตินันท์ พิเชฐวณิชย์สกุล  (E3)

นพวิทย์ เอี่ยมตระกูล  (E11)

สุภัทรพงษ์ ใจดีเจริญ  (E1)

กษิดิศ ขาวโต  (E17)

สรรเสริญ ตติยวรกุลวงศ์  (E9)

ชนารัญช์ สุวรรณบำรุง  (E2)

อนิรุจน์ เป็นสุข  (E15)

กฤษณ์ชนม์ อยู่สวัสดิ์  (E13)

ธนพล รุ่งฟ้างาม  (E7)

ธมลวรรณ ปัดไธสง  (E8)

ธัญญารัตน์ รัตนโกเศศ  (E1)

พิมพ์พิชชา ชาญณรงค์  (E16)

ขนิกานต์ วนิขย์อนันตกุล  (E4)

ธาริณี ธนะประกอบกรณ์  (E10)

พรรณอรรัตน์ ไพโรจน์  (E12)

ณัฐนิช แซ่ลี้  (E6)