พิชญะ สุวรรณ (E01)

ชมพล เตชะอัครเศรษฐ์ (E02)

จารุพร ศิริพรไพบูลย์ (E03)

กิตติภูมิ ทศพรพงศ์ (E04)

ทัตพิชา ใจมา (E05)

ธนากร สุคนธ์พานิช (E06)

ปราณปริยา มาลัย (E07)

นิพัทธ์ พานิชนันโท (E08)

พัชริดา บุญญสุวรรณ (E09)

ปองธรรม บัญญัตินพรัตน์ (E10)

เมธัส อุ่นทวีทรัพย์ (E11)

วริศรา สะยะมิตร์ (E12)

ศุภวิชญ์ แสงอุดม (E13)

ศิรดา ตั้งปณิธานสุข (E14)

สิรภพ มาลัยรัตน์ (E15)

อิงค์ประภา เย็นยิ่ง (E16)