รัชชานนท์ บัวขวัญ  (F8)

ธีร์ชญาน์ นนท์บุญญาวัฒน์  (F4)

เพียงขวัญ ภาณุตระกูล  (F6)

ศิรดา อุดมภักดีพงศ์  (F12)

ณัฏฐา ว่องธนะวิโมกษ์  (F2)

วุฒิกร กิ่งมนตรี  (F10)

ภัชชา เจียรเดชาพร  (F9)

ดนุธนัช ทับเงิน  (F3)

โพชฌงค์ อุทัยทัศน์  (F1)

วุฒิภัทร ภูษณสุวรรณศรี  (F11)

ณัฐนนท์ จันทร์รัตน์  (F16)

พาสิน ชาญวิบูลย์  (F5)

ศุภณัฏฐ์ สุขเกษม  (F14)

กฤติมา (ฉัตร์ริสา) ประยูรหงษ์  (F15)

วงศธร โรจนไพฑูรย์  (F7)

ณัฏฐนันท์ ประชายินีเกษม  (F13)

สุทธา จิริยะสิน  (F17)