ตาราง ผู้รับประเมินการฝึก

วันที่ / เวลา พัน 1 พัน 2 สนบ กองพล 1 กองพล 2 MERT
ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์
29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00  A1  A6  B1  B6  C1  C11  D1 ,  D16  D11  E1 ,  E2 E11 , E9  F1  F11
12:00 - 16:00  A2  A7  B2  B7  C2  C12  D2 ,  D17  D12  E2 ,  E1 E12 ,  E10  F2  F12
16:00 - 20:00  F3  F13  A3  A8  B3  B8  C3 ,  C16  C13  D3 ,  D1  D13 ,  D9  E3  E13
20:00 - 00:00  F4  F14  A4  A9 B4  B9  C4 ,  C17  C14  D4 , D2  D14 ,  D10  E4 E14
30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00  F5  F15  A5  A10  B5  B10  C5 ,  C1  C15  D5 ,  D3  D15 ,  D11  E5  E15
08:00 - 12:00  E6  E16  F6  F16  A6  A11  B6 ,  B16  B11  C6 ,  C2  C16 ,  C9  D6  D16
12:00 - 16:00  E7  E17  F7  F17  A7  A12  B7 ,  B17  B12  C7 ,  C1  C17 ,  C10  D7  D17
16:00 - 20:00  D8  D1  E8  E1  F8  F1  A8 ,  A16  A13  B8 ,  B1  B13 , B4  C8  C1
20:00 - 00:00  D9  D2  E9  E2  F9  F2  A9 ,  A1  A14  B9 ,  B2  B14 ,  B5  C9  C2
31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00  D10  D3  E10  E3  F10  F3  A10 ,  A2  A15  B10 ,  B3  B15 ,  B6  C10  C3
08:00 - 12:00  C11  C4  D11  D4  E11  E4  F11 ,  F16  F4  A11 ,  A1  A16 ,  A5  B11  B16
12:00 - 16:00  C12  C5  D12  D5  E12  E5  F12 ,  F17  F5  A12 ,  A2  A1 ,  A6  B12  B17
16:00 - 20:00  B13  B1  C13  C6  D13  D6  E13 ,  E16  E6  F13 , F2 F6 , F9  A13  A2
20:00 - 00:00  B14  B2  C14  C7  D14  D7 E14 , E17 E7  F14 ,  F1 F7 ,  F10  A14  A3
01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00  B15  B3  C15  C8  D15  D8  E15 , E1 E8  F15 , F4 F8 , F11  A15  A4

ตาราง รอประเมิน

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...

ตาราง ประเมินแล้ว

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา โดย สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...