ตาราง ผู้รับประเมินการฝึก

วันที่ / เวลา พัน 1 พัน 2 สนบ กองพล 1 กองพล 2 MERT
ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์
21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00  A01  A06  B01  B06  C01  C11  D01 ,  D16  D11  E01 ,  E11  E10 ,  E09  F01  F10
12:00 - 16:00  A02  A07  B02  B07  C02  C12  D02 ,  D17  D12  E02 ,  E01  E11 ,  E14  F02  F11
16:00 - 20:00  F03  F12  A03  A08  B03  B08  C03 ,  C16  C13  D03 ,  D01  D13 ,  D05  E03  E12
20:00 - 00:00  F04  F13  A04  A09  B04  B09  C04 ,  C17  C14  D04 ,  D02  D14 ,  D10  E04  E13
22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00  F05  F14  A05  A10  B05  B10  C05 ,  C13  C15  D05 ,  D03  D15 ,  D11  E05  E14
08:00 - 12:00  E06  E15  F06  F15  A06  A11  B06 ,  B16  B11  C06 ,  C02  C16 ,  C09  D06  D16
12:00 - 16:00  E07  E16  F07  F16  A07  A12  B07 ,  B17  B12  C07 ,  C01  C17 ,  C10  D07  D17
16:00 - 20:00  D08  D01  E08  E01  F08  F02  A08 ,  A16  A13  B08 ,  B01  B13 ,  B04  C08  C01
20:00 - 00:00  D09  D02  E09  E02  F09  F01  A09 ,  A17  A14  B09 ,  B02  B14 ,  B05  C09  C02
23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00  D10  D03  E10  E03  F10  F03  A10 ,  A02  A15  B10 ,  B03  B15 ,  B06  C10  C03
08:00 - 12:00  C11  C04  D11  D04  E11  E04  F11 ,  F16  F04  A11 ,  A01  A16 ,  A05  B11  B16
12:00 - 16:00  C12  C05  D12  D09  E12  E05  F12 ,  F02  F05  A12 ,  A06  A01 ,  A17  B12  B17
16:00 - 20:00  B13  B01  C13  C06  D13  D06  E13 ,  E16  E06  F13 ,  F03  F06 ,  F09  A13  A02
20:00 - 00:00  B14  B02  C14  C07  D14  D07  E14 ,  E01  E07  F14 ,  F01  F07 ,  F08  A14  A03
24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00  B15  B03  C15  C08  D15  D08  E15 ,  E02  E08  F15 ,  F05  F10 ,  F11  A15  A04

ตาราง รอประเมิน

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...

ตาราง ประเมินแล้ว

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา โดย สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...