ตาราง ผู้รับประเมินการฝึก

วันที่ / เวลา พัน 1 พัน 2 สนบ กองพล 1 กองพล 2 MERT
ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์
20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00  D05  D01  A01  A05  C07  C01  F01 ,  F16  F08  E05 , E13  E01 ,  E16  B05  B01
12:00 - 16:00  D06  D02  A02  A06  C08  C02  F02 ,  F17  F09  E06 , E09  E02 ,  E18  B12  B02
16:00 - 20:00  B06  B03  D07  D04  A03  A07  C09 ,  C04  C03  F03 ,  F18  F10 ,  F05  E07  E03
20:00 - 00:00  B07  B04  D08  D05  A04  A08  C10 ,  C05  C04  F04 , F01  F11 ,  F06  E08  E04
21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00  B08  B05  D09  D06  A05  A09  C12 ,  C06  C05  F05 ,  F02  F12 ,  F07  E09  E05
08:00 - 12:00  E10  E06  B09  B06  D10  D07  A06 ,  A16  A10  C13 , C01  C06 ,  C17  F06  F13
12:00 - 16:00  E11  E07  B10  B07  D11  D08  A07 ,  A17  A11  C15 , C11  C07 ,  C18  F07  F14
16:00 - 20:00  F08  F15  E12  E08  B11  B08  D13 ,  D02  D09  A08 ,  A18  A12 ,  A02  C16  C08
20:00 - 00:00  F09  F16  E14  E09  B13  B09  D14 ,  D03  D10  A09 , A01  A13 ,  A03  C17  C09
22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00  F10  F17  E15  E10  B14  B10  D15 ,  D04  D11  A10 , A02  A14 ,  A04  C14  C10
08:00 - 12:00  C18  C12  F11  F18  E16  E11  B15 ,  B02  B11  D16 , D12  D13 ,  D14  A11  A15
12:00 - 16:00  C01  C13  F12  F01  E18  E12  B16 ,  B03  B13  D17 ,  D06  D15 ,  D16  A12  A16
16:00 - 20:00  A13  A17  C02  C15  F13  F02  E01 ,  E02  E14  B18 , B17  B14 ,  B15  D18  D17
20:00 - 00:00  A14  A18  C03  C16  F14  F03  E03 ,  E04  E15  B01 , B05  B16 ,  B12  D01  D18
23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00  A15  A01  C07  C11 F15 F04  E05 ,  E17  E13  B04 , B06  B18 ,  B17  D05  D03

ตาราง รอประเมิน

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...

ตาราง ประเมินแล้ว

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา โดย สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...