ตาราง ผู้รับประเมินการฝึก

วันที่ / เวลา พัน 1 พัน 2 สนบ กองพล 1 กองพล 2 MERT
ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์ ผู้นำ แพทย์
20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00 D05 D01 A01 A05 C07 C01 F01 , F16 F08 E05 , E13 E01 , E16 B05 B01
12:00 - 16:00 D06 D02 A02 A06 C08 C02 F02 , F17 F09 E06 , E09 E02 , E18 B12 B02
16:00 - 20:00 B06 B03 D07 D04 A03 A07 C09 , C04 C03 F03 , F18 F10 , F05 E07 E03
20:00 - 00:00 B07 B04 D08 D05 A04 A08 C10 , C05 C04 F04 , F01 F11 , F06 E08 E04
21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00 B08 B05 D09 D06 A05 A09 C12 , C06 C05 F05 , F02 F12 , F07 E09 E05
08:00 - 12:00 E10 E06 B09 B06 D10 D07 A06 , A16 A10 C13 , C01 C06 , C17 F06 F13
12:00 - 16:00 E11 E07 B10 B07 D11 D08 A07 , A17 A11 C15 , C11 C07 , C18 F07 F14
16:00 - 20:00 F08 F15 E12 E08 B11 B08 D13 , D02 D09 A08 , A18 A12 , A02 C16 C08
20:00 - 00:00 F09 F16 E14 E09 B13 B09 D14 , D03 D10 A09 , A01 A13 , A03 C17 C09
22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00 F10 F17 E15 E10 B14 B10 D15 , D04 D11 A10 , A02 A14 , A04 C14 C10
08:00 - 12:00 C18 C12 F11 F18 E16 E11 B15 , B02 B11 D16 , D12 D13 , D14 A11 A15
12:00 - 16:00 C01 C13 F12 F01 E18 E12 B16 , B03 B13 D17 , D06 D15 , D16 A12 A16
16:00 - 20:00 A13 A17 C02 C15 F13 F02 E01 , E02 E14 B18 , B17 B14 , B15 D18 D17
20:00 - 00:00 A14 A18 C03 C16 F14 F03 E03 , E04 E15 B01 , B05 B16 , B12 D01 D18
23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00 A15 A01 C07 C11 F15 F04 E05 , E17 E13 B04 , B06 B18 , B17 D05 D03

ตาราง รอประเมิน

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...

ตาราง ประเมินแล้ว

ลำดับ แบบประเมิน ชื่อ-สกุล รหัส วันที่ เวลา โดย สถานะ
กำลังโหลดข้อมูล...