คู่มือนักเรียน วิชาเวชปฏิบัติการยุทธ และ ปฏิบัติการเพชราวุธ นพท.รุ่นที่ 39