การจัดหน่วยหมุน ฐานปฎิบัติการ

วันที่ เวลา พัน1 พัน2 พัน3 กองพล1 / กองพล 2 MERT
20 ส.ค. 2562 08:00 - 12:00 6 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

D05 : ด้านผู้นำหน่วย

D01 : ด้านการแพทย์

D09 : พลวิทยุ

D14 : ส.เสนารักษ์ 1

D08 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D10 : พลเปล6

D11 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

D18 : พลเปล13

8 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.เสกสรรค์ ชายทวีป

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

A01 : ด้านผู้นำหน่วย

A05 : ด้านการแพทย์

A07 : พลวิทยุ

A11 : ส.เสนารักษ์ 1

A15 : ส.เสนารักษ์ 2

A02 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

A18 : พลเปล13

8 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล

พล.ต.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร.อ.สิรวิชญ์ ภู่ตระกูล

mcm57

mcm56

C07 : ด้านผู้นำหน่วย

C01 : ด้านการแพทย์

C04 : พลวิทยุ

C18 : ส.เสนารักษ์ 1

C11 : ส.เสนารักษ์ 2

C02 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

C16 : พลเปล12

C17 : พลเปล13

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

พ.ท.ปวิณ คชเสนี

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

F01 : ด้านผู้นำหน่วย

F16 : ด้านผู้นำหน่วย

F08 : ด้านการแพทย์

F05 : พลวิทยุ

F12 : ส.เสนารักษ์ 1

F09 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F10 : พลเปล6

F11 : พลเปล7

F13 : พลเปล8

F14 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

F17 : พลเปล11

F18 : พลเปล12

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ดนัย มีแก้วกุญชร

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พันเอก(พิเศษ) รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

E05 : ด้านผู้นำหน่วย

E13 : ด้านผู้นำหน่วย

E01 : ด้านการแพทย์

E16 : ด้านการแพทย์

E14 : พลวิทยุ

E10 : ส.เสนารักษ์ 1

E02 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E04 : พลเปล2

E06 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E11 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E15 : พลเปล9

E17 : พลเปล10

E18 : พลเปล11

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ท.โมไนย์ มีแสง

พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์

B05 : ด้านผู้นำหน่วย

B01 : ด้านการแพทย์

B18 : พยาบาล1

B09 : พยาบาล2

B13 : พยาบาล3

B02 : พยาบาล4

B03 : EMT1

B04 : EMT2

B06 : EMT3

B07 : EMT4

B08 : เภสัช

B10 : วิทยุ

B11 : ช่าง

B12 : แม่บ้าน

B14 : เปล1

B15 : เปล2

B16 : เปล3

B17 : เปล4

12:00 - 16:00 7 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

D06 : ด้านผู้นำหน่วย

D02 : ด้านการแพทย์

D10 : พลวิทยุ

D15 : ส.เสนารักษ์ 1

D18 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D14 : พลเปล11

D16 : พลเปล12

D17 : พลเปล13

9 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.อ.เกียรติชัย พรหมคช

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

A02 : ด้านผู้นำหน่วย

A06 : ด้านการแพทย์

A08 : พลวิทยุ

A12 : ส.เสนารักษ์ 1

A16 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

A18 : พลเปล13

8 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล

พล.ต.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร.อ.สิรวิชญ์ ภู่ตระกูล

mcm57

mcm56

C08 : ด้านผู้นำหน่วย

C02 : ด้านการแพทย์

C05 : พลวิทยุ

C12 : ส.เสนารักษ์ 1

C15 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C07 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

C18 : พลเปล13

6 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

พ.ท.ปวิณ คชเสนี

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

พันโทบัญชา บุญทันศิริกุล

F02 : ด้านผู้นำหน่วย

F17 : ด้านผู้นำหน่วย

F09 : ด้านการแพทย์

F06 : พลวิทยุ

F13 : ส.เสนารักษ์ 1

F10 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F11 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F14 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

F18 : พลเปล12

5 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ดนัย มีแก้วกุญชร

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พันเอก(พิเศษ) รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์

E06 : ด้านผู้นำหน่วย

E09 : ด้านผู้นำหน่วย

E02 : ด้านการแพทย์

E18 : ด้านการแพทย์

E15 : พลวิทยุ

E11 : ส.เสนารักษ์ 1

E03 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E04 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E10 : พลเปล6

E12 : พลเปล7

E13 : พลเปล8

E14 : พลเปล9

E16 : พลเปล10

E17 : พลเปล11

6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ท.โมไนย์ มีแสง

พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

B12 : ด้านผู้นำหน่วย

B02 : ด้านการแพทย์

B14 : พยาบาล1

B10 : พยาบาล2

B08 : พยาบาล3

B01 : พยาบาล4

B03 : EMT1

B04 : EMT2

B05 : EMT3

B06 : EMT4

B07 : เภสัช

B09 : วิทยุ

B11 : ช่าง

B13 : แม่บ้าน

B15 : เปล1

B16 : เปล2

B17 : เปล3

B18 : เปล4

16:00 - 20:00 6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร.ต.พลภัทร พันธุ์ยาง

B06 : ด้านผู้นำหน่วย

B03 : ด้านการแพทย์

B15 : พลวิทยุ

B11 : ส.เสนารักษ์ 1

B05 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B07 : พลเปล4

B08 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

7 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.อ.เกียรติชัย พรหมคช

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

D07 : ด้านผู้นำหน่วย

D04 : ด้านการแพทย์

D11 : พลวิทยุ

D16 : ส.เสนารักษ์ 1

D03 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D08 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

D18 : พลเปล13

4 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ผ.ศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

A03 : ด้านผู้นำหน่วย

A07 : ด้านการแพทย์

A09 : พลวิทยุ

A13 : ส.เสนารักษ์ 1

A17 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A06 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A16 : พลเปล12

A18 : พลเปล13

6 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

พันโทพิชา สุวรรณหิตาทร

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

C09 : ด้านผู้นำหน่วย

C04 : ด้านผู้นำหน่วย

C03 : ด้านการแพทย์

C06 : พลวิทยุ

C13 : ส.เสนารักษ์ 1

C16 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C07 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C10 : พลเปล6

C11 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C14 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C17 : พลเปล11

C18 : พลเปล12

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ว่าที่น.ต.อรรจน์พล มาประจง

ร้อยตรีวชิรวิทย์ เพชรศรี

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

F03 : ด้านผู้นำหน่วย

F18 : ด้านผู้นำหน่วย

F10 : ด้านการแพทย์

F05 : ด้านการแพทย์

F07 : พลวิทยุ

F14 : ส.เสนารักษ์ 1

F11 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F08 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F12 : พลเปล7

F13 : พลเปล8

F15 : พลเปล9

F16 : พลเปล10

F17 : พลเปล11

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ท.โมไนย์ มีแสง

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

E07 : ด้านผู้นำหน่วย

E03 : ด้านการแพทย์

E16 : พยาบาล1

E12 : พยาบาล2

E06 : พยาบาล3

E01 : พยาบาล4

E02 : EMT1

E04 : EMT2

E05 : EMT3

E08 : EMT4

E09 : เภสัช

E10 : วิทยุ

E11 : ช่าง

E13 : แม่บ้าน

E14 : เปล1

E15 : เปล2

E17 : เปล3

E18 : เปล4

20:00 - 00:00 5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

ร.ต.พลภัทร พันธุ์ยาง

B07 : ด้านผู้นำหน่วย

B04 : ด้านการแพทย์

B01 : พลวิทยุ

B12 : ส.เสนารักษ์ 1

B16 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B05 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B08 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

D08 : ด้านผู้นำหน่วย

D05 : ด้านการแพทย์

D12 : พลวิทยุ

D17 : ส.เสนารักษ์ 1

D01 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

D16 : พลเปล12

D18 : พลเปล13

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

A04 : ด้านผู้นำหน่วย

A08 : ด้านการแพทย์

A10 : พลวิทยุ

A14 : ส.เสนารักษ์ 1

A18 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A03 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A06 : พลเปล5

A07 : พลเปล6

A09 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A13 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A16 : พลเปล12

A17 : พลเปล13

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

C10 : ด้านผู้นำหน่วย

C05 : ด้านผู้นำหน่วย

C04 : ด้านการแพทย์

C14 : พลวิทยุ

C01 : ส.เสนารักษ์ 1

C17 : ส.เสนารักษ์ 2

C02 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C06 : พลเปล3

C07 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C11 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C18 : พลเปล12

6 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ว่าที่น.ต.อรรจน์พล มาประจง

ร้อยตรีวชิรวิทย์ เพชรศรี

ร้อยโทนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

F04 : ด้านผู้นำหน่วย

F01 : ด้านผู้นำหน่วย

F11 : ด้านการแพทย์

F06 : ด้านการแพทย์

F08 : พลวิทยุ

F15 : ส.เสนารักษ์ 1

F12 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F07 : พลเปล4

F09 : พลเปล5

F10 : พลเปล6

F13 : พลเปล7

F14 : พลเปล8

F16 : พลเปล9

F17 : พลเปล10

F18 : พลเปล11

5 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

20 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ต.ปรัถกร เฉลิมช่วง

ร.ท.โมไนย์ มีแสง

E08 : ด้านผู้นำหน่วย

E04 : ด้านการแพทย์

E17 : พยาบาล1

E13 : พยาบาล2

E10 : พยาบาล3

E01 : พยาบาล4

E02 : EMT1

E03 : EMT2

E05 : EMT3

E06 : EMT4

E07 : เภสัช

E09 : วิทยุ

E11 : ช่าง

E12 : แม่บ้าน

E14 : เปล1

E15 : เปล2

E16 : เปล3

E18 : เปล4

21 ส.ค. 2562 04:00 - 08:00 5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

B08 : ด้านผู้นำหน่วย

B05 : ด้านการแพทย์

B03 : พลวิทยุ

B13 : ส.เสนารักษ์ 1

B17 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B16 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

DELTA

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

D09 : ด้านผู้นำหน่วย

D06 : ด้านการแพทย์

D13 : พลวิทยุ

D02 : ส.เสนารักษ์ 1

D15 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

D18 : พลเปล13

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.ปองสม เหลืองหิรัญ

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

A05 : ด้านผู้นำหน่วย

A09 : ด้านการแพทย์

A11 : พลวิทยุ

A15 : ส.เสนารักษ์ 1

A01 : ส.เสนารักษ์ 2

A02 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

A18 : พลเปล13

6 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

ร้อยตรีวชิรวิทย์ เพชรศรี

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

C12 : ด้านผู้นำหน่วย

C06 : ด้านผู้นำหน่วย

C05 : ด้านการแพทย์

C07 : พลวิทยุ

C11 : ส.เสนารักษ์ 1

C18 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C03 : พลเปล3

C04 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C13 : พลเปล8

C14 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรีวชิรวิทย์ เพชรศรี

ร้อยโทนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

F05 : ด้านผู้นำหน่วย

F02 : ด้านผู้นำหน่วย

F12 : ด้านการแพทย์

F07 : ด้านการแพทย์

F09 : พลวิทยุ

F01 : ส.เสนารักษ์ 1

F16 : ส.เสนารักษ์ 2

F03 : พลเปล1

F04 : พลเปล2

F06 : พลเปล3

F08 : พลเปล4

F10 : พลเปล5

F11 : พลเปล6

F13 : พลเปล7

F14 : พลเปล8

F15 : พลเปล9

F17 : พลเปล10

F18 : พลเปล11

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ต.ปรัถกร เฉลิมช่วง

ร.ท.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

ร.ท.โมไนย์ มีแสง

E09 : ด้านผู้นำหน่วย

E05 : ด้านการแพทย์

E01 : พยาบาล1

E14 : พยาบาล2

E18 : พยาบาล3

E02 : พยาบาล4

E03 : EMT1

E04 : EMT2

E06 : EMT3

E07 : EMT4

E08 : เภสัช

E10 : วิทยุ

E11 : ช่าง

E12 : แม่บ้าน

E13 : เปล1

E15 : เปล2

E16 : เปล3

E17 : เปล4

08:00 - 12:00 5 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

E10 : ด้านผู้นำหน่วย

E06 : ด้านการแพทย์

E02 : พลวิทยุ

E15 : ส.เสนารักษ์ 1

E11 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E09 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

E17 : พลเปล12

E18 : พลเปล13

7 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

B09 : ด้านผู้นำหน่วย

B06 : ด้านการแพทย์

B02 : พลวิทยุ

B14 : ส.เสนารักษ์ 1

B18 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B13 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B16 : พลเปล12

B17 : พลเปล13

8 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

พันโทโกสินทร์ ชัยชำนาญ

พล.ต.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร.อ.สิรวิชญ์ ภู่ตระกูล

mcm58

mcm63

D10 : ด้านผู้นำหน่วย

D07 : ด้านการแพทย์

D14 : พลวิทยุ

D03 : ส.เสนารักษ์ 1

D18 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D06 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

D16 : พลเปล12

D17 : พลเปล13

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

พ.ท.ปวิณ คชเสนี

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

A06 : ด้านผู้นำหน่วย

A16 : ด้านผู้นำหน่วย

A10 : ด้านการแพทย์

A12 : พลวิทยุ

A17 : ส.เสนารักษ์ 1

A02 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A09 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A18 : พลเปล12

7 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พันโทพิชา สุวรรณหิตาทร

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.อ.ผศ.พฤศพงศ์ ศรีสวัสดิ์

mcm57

C13 : ด้านผู้นำหน่วย

C01 : ด้านผู้นำหน่วย

C06 : ด้านการแพทย์

C17 : ด้านการแพทย์

C08 : พลวิทยุ

C02 : ส.เสนารักษ์ 1

C10 : ส.เสนารักษ์ 2

C03 : พลเปล1

C04 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C07 : พลเปล4

C09 : พลเปล5

C11 : พลเปล6

C12 : พลเปล7

C14 : พลเปล8

C15 : พลเปล9

C16 : พลเปล10

C18 : พลเปล11

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.อ.เกียรติชัย พรหมคช

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

F06 : ด้านผู้นำหน่วย

F13 : ด้านการแพทย์

F10 : พยาบาล1

F02 : พยาบาล2

F17 : พยาบาล3

F01 : พยาบาล4

F03 : EMT1

F04 : EMT2

F05 : EMT3

F07 : EMT4

F08 : เภสัช

F09 : วิทยุ

F11 : ช่าง

F12 : แม่บ้าน

F14 : เปล1

F15 : เปล2

F16 : เปล3

F18 : เปล4

12:00 - 16:00 6 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

ร.อ.สิรวิชญ์ ภู่ตระกูล

E11 : ด้านผู้นำหน่วย

E07 : ด้านการแพทย์

E03 : พลวิทยุ

E16 : ส.เสนารักษ์ 1

E05 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

E17 : พลเปล12

E18 : พลเปล13

7 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

B10 : ด้านผู้นำหน่วย

B07 : ด้านการแพทย์

B04 : พลวิทยุ

B15 : ส.เสนารักษ์ 1

B01 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B05 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B08 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

6 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร

พันโทโกสินทร์ ชัยชำนาญ

พล.ต.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร.อ.สิรวิชญ์ ภู่ตระกูล

D11 : ด้านผู้นำหน่วย

D08 : ด้านการแพทย์

D15 : พลวิทยุ

D04 : ส.เสนารักษ์ 1

D06 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D03 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

D18 : พลเปล13

7 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

พ.ท.ปวิณ คชเสนี

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

พันโทบัญชา บุญทันศิริกุล

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

A07 : ด้านผู้นำหน่วย

A17 : ด้านผู้นำหน่วย

A11 : ด้านการแพทย์

A13 : พลวิทยุ

A18 : ส.เสนารักษ์ 1

A03 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A06 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A09 : พลเปล7

A10 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A16 : พลเปล12

6 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.อ.ผศ.พฤศพงศ์ ศรีสวัสดิ์

mcm57

C15 : ด้านผู้นำหน่วย

C11 : ด้านผู้นำหน่วย

C07 : ด้านการแพทย์

C18 : ด้านการแพทย์

C09 : พลวิทยุ

C03 : ส.เสนารักษ์ 1

C14 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C16 : พลเปล10

C17 : พลเปล11

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.อ.เกียรติชัย พรหมคช

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

F07 : ด้านผู้นำหน่วย

F14 : ด้านการแพทย์

F11 : พยาบาล1

F03 : พยาบาล2

F18 : พยาบาล3

F01 : พยาบาล4

F02 : EMT1

F04 : EMT2

F05 : EMT3

F06 : EMT4

F08 : เภสัช

F09 : วิทยุ

F10 : ช่าง

F12 : แม่บ้าน

F13 : เปล1

F15 : เปล2

F16 : เปล3

F17 : เปล4

16:00 - 20:00 5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

F08 : ด้านผู้นำหน่วย

F15 : ด้านการแพทย์

F12 : พลวิทยุ

F04 : ส.เสนารักษ์ 1

F01 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

F17 : พลเปล12

F18 : พลเปล13

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.อ.อธิภัทร ศิลปีโยดม

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

E12 : ด้านผู้นำหน่วย

E08 : ด้านการแพทย์

E04 : พลวิทยุ

E17 : ส.เสนารักษ์ 1

E13 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E03 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E06 : พลเปล5

E07 : พลเปล6

E09 : พลเปล7

E10 : พลเปล8

E11 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

E16 : พลเปล12

E18 : พลเปล13

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ผ.ศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.ชนาธิป มีรอด

B11 : ด้านผู้นำหน่วย

B08 : ด้านการแพทย์

B05 : พลวิทยุ

B16 : ส.เสนารักษ์ 1

B12 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B03 : พลเปล3

B04 : พลเปล4

B06 : พลเปล5

B07 : พลเปล6

B09 : พลเปล7

B10 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

D13 : ด้านผู้นำหน่วย

D02 : ด้านผู้นำหน่วย

D09 : ด้านการแพทย์

D16 : พลวิทยุ

D05 : ส.เสนารักษ์ 1

D12 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D17 : พลเปล11

D18 : พลเปล12

7 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทพิชา สุวรรณหิตาทร

ร้อยโทนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

A08 : ด้านผู้นำหน่วย

A18 : ด้านผู้นำหน่วย

A12 : ด้านการแพทย์

A02 : ด้านการแพทย์

A14 : พลวิทยุ

A04 : ส.เสนารักษ์ 1

A09 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A05 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A10 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A15 : พลเปล9

A16 : พลเปล10

A17 : พลเปล11

5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.อ.เกียรติชัย พรหมคช

C16 : ด้านผู้นำหน่วย

C08 : ด้านการแพทย์

C10 : พยาบาล1

C04 : พยาบาล2

C13 : พยาบาล3

C01 : พยาบาล4

C02 : EMT1

C03 : EMT2

C05 : EMT3

C06 : EMT4

C07 : เภสัช

C09 : วิทยุ

C11 : ช่าง

C12 : แม่บ้าน

C14 : เปล1

C15 : เปล2

C17 : เปล3

C18 : เปล4

20:00 - 00:00 5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

F09 : ด้านผู้นำหน่วย

F16 : ด้านการแพทย์

F13 : พลวิทยุ

F05 : ส.เสนารักษ์ 1

F02 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

F17 : พลเปล12

F18 : พลเปล13

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

E14 : ด้านผู้นำหน่วย

E09 : ด้านการแพทย์

E05 : พลวิทยุ

E18 : ส.เสนารักษ์ 1

E01 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E13 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

E16 : พลเปล12

E17 : พลเปล13

6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.ชนาธิป มีรอด

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

พ.อ.ผ.ศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

B13 : ด้านผู้นำหน่วย

B09 : ด้านการแพทย์

B06 : พลวิทยุ

B18 : ส.เสนารักษ์ 1

B03 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B16 : พลเปล12

B17 : พลเปล13

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

D14 : ด้านผู้นำหน่วย

D03 : ด้านผู้นำหน่วย

D10 : ด้านการแพทย์

D17 : พลวิทยุ

D01 : ส.เสนารักษ์ 1

D13 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D04 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D18 : พลเปล12

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

A09 : ด้านผู้นำหน่วย

A01 : ด้านผู้นำหน่วย

A13 : ด้านการแพทย์

A03 : ด้านการแพทย์

A15 : พลวิทยุ

A05 : ส.เสนารักษ์ 1

A10 : ส.เสนารักษ์ 2

A02 : พลเปล1

A04 : พลเปล2

A06 : พลเปล3

A07 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A11 : พลเปล6

A12 : พลเปล7

A14 : พลเปล8

A16 : พลเปล9

A17 : พลเปล10

A18 : พลเปล11

5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ต.ปรัถกร เฉลิมช่วง

ร.ท.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

C17 : ด้านผู้นำหน่วย

C09 : ด้านการแพทย์

C12 : พยาบาล1

C05 : พยาบาล2

C01 : พยาบาล3

C02 : พยาบาล4

C03 : EMT1

C04 : EMT2

C06 : EMT3

C07 : EMT4

C08 : เภสัช

C10 : วิทยุ

C11 : ช่าง

C13 : แม่บ้าน

C14 : เปล1

C15 : เปล2

C16 : เปล3

C18 : เปล4

22 ส.ค. 2562 04:00 - 08:00 4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

F10 : ด้านผู้นำหน่วย

F17 : ด้านการแพทย์

F14 : พลวิทยุ

F06 : ส.เสนารักษ์ 1

F03 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F09 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F13 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

F16 : พลเปล12

F18 : พลเปล13

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

E15 : ด้านผู้นำหน่วย

E10 : ด้านการแพทย์

E06 : พลวิทยุ

E02 : ส.เสนารักษ์ 1

E12 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E09 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

E17 : พลเปล12

E18 : พลเปล13

7 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.ปองสม เหลืองหิรัญ

ร.ท.ชนาธิป มีรอด

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

พ.อ.ผ.ศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

B14 : ด้านผู้นำหน่วย

B10 : ด้านการแพทย์

B07 : พลวิทยุ

B17 : ส.เสนารักษ์ 1

B04 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B03 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B06 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B09 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B13 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B16 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

D15 : ด้านผู้นำหน่วย

D04 : ด้านผู้นำหน่วย

D11 : ด้านการแพทย์

D18 : พลวิทยุ

D07 : ส.เสนารักษ์ 1

D10 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D03 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D06 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

6 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

A10 : ด้านผู้นำหน่วย

A02 : ด้านผู้นำหน่วย

A14 : ด้านการแพทย์

A04 : ด้านการแพทย์

A16 : พลวิทยุ

A06 : ส.เสนารักษ์ 1

A11 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A05 : พลเปล3

A07 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A12 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A15 : พลเปล9

A17 : พลเปล10

A18 : พลเปล11

5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ต.ปรัถกร เฉลิมช่วง

ร.ท.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

C14 : ด้านผู้นำหน่วย

C10 : ด้านการแพทย์

C11 : พยาบาล1

C06 : พยาบาล2

C02 : พยาบาล3

C01 : พยาบาล4

C03 : EMT1

C04 : EMT2

C05 : EMT3

C07 : EMT4

C08 : เภสัช

C09 : วิทยุ

C12 : ช่าง

C13 : แม่บ้าน

C15 : เปล1

C16 : เปล2

C17 : เปล3

C18 : เปล4

08:00 - 12:00 5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

C18 : ด้านผู้นำหน่วย

C12 : ด้านการแพทย์

C15 : พลวิทยุ

C07 : ส.เสนารักษ์ 1

C03 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C09 : พลเปล7

C10 : พลเปล8

C11 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C14 : พลเปล11

C16 : พลเปล12

C17 : พลเปล13

6 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.เสกสรรค์ ชายทวีป

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

F11 : ด้านผู้นำหน่วย

F18 : ด้านการแพทย์

F15 : พลวิทยุ

F07 : ส.เสนารักษ์ 1

F04 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F03 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F06 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F09 : พลเปล7

F10 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F13 : พลเปล10

F14 : พลเปล11

F16 : พลเปล12

F17 : พลเปล13

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทโกสินทร์ ชัยชำนาญ

พล.ต.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร.อ.สิรวิชญ์ ภู่ตระกูล

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

E16 : ด้านผู้นำหน่วย

E11 : ด้านการแพทย์

E07 : พลวิทยุ

E03 : ส.เสนารักษ์ 1

E09 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E06 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

E17 : พลเปล12

E18 : พลเปล13

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

mcm57

B15 : ด้านผู้นำหน่วย

B02 : ด้านผู้นำหน่วย

B11 : ด้านการแพทย์

B08 : พลวิทยุ

B01 : ส.เสนารักษ์ 1

B02 : ส.เสนารักษ์ 2

B03 : พลเปล1

B04 : พลเปล2

B05 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

8 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

mcm63

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

D16 : ด้านผู้นำหน่วย

D12 : ด้านผู้นำหน่วย

D13 : ด้านการแพทย์

D14 : ด้านการแพทย์

D02 : พลวิทยุ

D08 : ส.เสนารักษ์ 1

D05 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D15 : พลเปล9

D17 : พลเปล10

D18 : พลเปล11

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์

ร.ท.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

A11 : ด้านผู้นำหน่วย

A15 : ด้านการแพทย์

A17 : พยาบาล1

A07 : พยาบาล2

A12 : พยาบาล3

A01 : พยาบาล4

A02 : EMT1

A03 : EMT2

A04 : EMT3

A05 : EMT4

A06 : เภสัช

A08 : วิทยุ

A09 : ช่าง

A10 : แม่บ้าน

A13 : เปล1

A14 : เปล2

106 : เปล3

A18 : เปล4

12:00 - 16:00 5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

C01 : ด้านผู้นำหน่วย

C13 : ด้านการแพทย์

C16 : พลวิทยุ

C08 : ส.เสนารักษ์ 1

C04 : ส.เสนารักษ์ 2

C02 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C07 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

C18 : พลเปล13

6 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.เสกสรรค์ ชายทวีป

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

F12 : ด้านผู้นำหน่วย

F01 : ด้านการแพทย์

F16 : พลวิทยุ

F08 : ส.เสนารักษ์ 1

F05 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

F17 : พลเปล12

F18 : พลเปล13

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ผ.ศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

พันโทโกสินทร์ ชัยชำนาญ

พล.ต.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

E18 : ด้านผู้นำหน่วย

E12 : ด้านการแพทย์

E13 : พลวิทยุ

E04 : ส.เสนารักษ์ 1

E17 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E03 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E06 : พลเปล5

E07 : พลเปล6

E08 : พลเปล7

E09 : พลเปล8

E10 : พลเปล9

E11 : พลเปล10

E14 : พลเปล11

E15 : พลเปล12

E16 : พลเปล13

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

B16 : ด้านผู้นำหน่วย

B03 : ด้านผู้นำหน่วย

B13 : ด้านการแพทย์

B12 : พลวิทยุ

B05 : ส.เสนารักษ์ 1

B09 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B03 : พลเปล3

B04 : พลเปล4

B06 : พลเปล5

B07 : พลเปล6

B08 : พลเปล7

B10 : พลเปล8

B11 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

B18 : พลเปล13

8 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

นาวาอากาศโทมาโนชญ์ พลายงาม

ร้อยโทนิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

mcm63

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

D17 : ด้านผู้นำหน่วย

D06 : ด้านผู้นำหน่วย

D15 : ด้านการแพทย์

D16 : ด้านการแพทย์

D03 : พลวิทยุ

D09 : ส.เสนารักษ์ 1

D14 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D18 : พลเปล11

4 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
12:00 - 16:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์

A12 : ด้านผู้นำหน่วย

A16 : ด้านการแพทย์

A18 : พยาบาล1

A08 : พยาบาล2

A04 : พยาบาล3

A01 : พยาบาล4

A02 : EMT1

A03 : EMT2

A05 : EMT3

A06 : EMT4

A07 : เภสัช

A09 : วิทยุ

A10 : ช่าง

A11 : แม่บ้าน

A13 : เปล1

A14 : เปล2

A15 : เปล3

A17 : เปล4

16:00 - 20:00 5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

พ.ต.หญิงอรณัฐ​ ​คมขำ

mcm65

A13 : ด้านผู้นำหน่วย

A17 : ด้านการแพทย์

A06 : พลวิทยุ

A09 : ส.เสนารักษ์ 1

A05 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A03 : พลเปล3

A04 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A16 : พลเปล12

A18 : พลเปล13

6 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

พ.อ.เสกสรรค์ ชายทวีป

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

C02 : ด้านผู้นำหน่วย

C15 : ด้านการแพทย์

C17 : พลวิทยุ

C00 : ส.เสนารักษ์ 1

C05 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C07 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C14 : พลเปล11

C16 : พลเปล12

C18 : พลเปล13

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ผ.ศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.ชนาธิป มีรอด

F13 : ด้านผู้นำหน่วย

F02 : ด้านการแพทย์

F17 : พลวิทยุ

F09 : ส.เสนารักษ์ 1

F06 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

F16 : พลเปล12

F18 : พลเปล13

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

E01 : ด้านผู้นำหน่วย

E02 : ด้านผู้นำหน่วย

E14 : ด้านการแพทย์

E09 : พลวิทยุ

E05 : ส.เสนารักษ์ 1

E08 : ส.เสนารักษ์ 2

E03 : พลเปล1

E04 : พลเปล2

E06 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E10 : พลเปล5

E11 : พลเปล6

E12 : พลเปล7

E13 : พลเปล8

E15 : พลเปล9

E16 : พลเปล10

E17 : พลเปล11

E18 : พลเปล12

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

นาวาอากาศโทมาโนชญ์ พลายงาม

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

B18 : ด้านผู้นำหน่วย

B17 : ด้านผู้นำหน่วย

B14 : ด้านการแพทย์

B15 : ด้านการแพทย์

B10 : พลวิทยุ

B06 : ส.เสนารักษ์ 1

B11 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B03 : พลเปล3

B04 : พลเปล4

B05 : พลเปล5

B07 : พลเปล6

B08 : พลเปล7

B09 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B13 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

4 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
16:00 - 20:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

พันตรีอานิสงส์ ปิลกศิริ

D18 : ด้านผู้นำหน่วย

D17 : ด้านการแพทย์

D04 : พยาบาล1

D10 : พยาบาล2

D07 : พยาบาล3

D01 : พยาบาล4

D02 : EMT1

D03 : EMT2

D05 : EMT3

D06 : EMT4

D08 : เภสัช

D09 : วิทยุ

D11 : ช่าง

D12 : แม่บ้าน

D13 : เปล1

D14 : เปล2

D15 : เปล3

D16 : เปล4

20:00 - 00:00 5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

mcm65

ร.ท.ปองสม เหลืองหิรัญ

A14 : ด้านผู้นำหน่วย

A18 : ด้านการแพทย์

A03 : พลวิทยุ

A10 : ส.เสนารักษ์ 1

A06 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A09 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

103 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A16 : พลเปล12

A17 : พลเปล13

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

C03 : ด้านผู้นำหน่วย

C16 : ด้านการแพทย์

C18 : พลวิทยุ

C14 : ส.เสนารักษ์ 1

C06 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C07 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C09 : พลเปล7

C10 : พลเปล8

C11 : พลเปล9

C12 : พลเปล10

C13 : พลเปล11

C15 : พลเปล12

C17 : พลเปล13

4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.ชนาธิป มีรอด

F14 : ด้านผู้นำหน่วย

F03 : ด้านการแพทย์

F18 : พลวิทยุ

F10 : ส.เสนารักษ์ 1

F07 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F06 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F09 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F13 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

F16 : พลเปล12

F17 : พลเปล13

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

E03 : ด้านผู้นำหน่วย

E04 : ด้านผู้นำหน่วย

E15 : ด้านการแพทย์

E10 : พลวิทยุ

E06 : ส.เสนารักษ์ 1

E16 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E11 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E17 : พลเปล11

E18 : พลเปล12

7 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

นาวาอากาศโทมาโนชญ์ พลายงาม

เรือเอกพีรวุฒิ จันทนา

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

B01 : ด้านผู้นำหน่วย

B05 : ด้านผู้นำหน่วย

B16 : ด้านการแพทย์

B12 : ด้านการแพทย์

B17 : พลวิทยุ

B03 : ส.เสนารักษ์ 1

B07 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B04 : พลเปล2

B06 : พลเปล3

B08 : พลเปล4

B09 : พลเปล5

B10 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B13 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B18 : พลเปล11

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2562
20:00 - 00:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ต.ปรัถกร เฉลิมช่วง

ร.ท.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

D01 : ด้านผู้นำหน่วย

D18 : ด้านการแพทย์

D05 : พยาบาล1

D11 : พยาบาล2

D13 : พยาบาล3

D02 : พยาบาล4

D03 : EMT1

D04 : EMT2

D06 : EMT3

D07 : EMT4

D08 : เภสัช

D09 : วิทยุ

D10 : ช่าง

D12 : แม่บ้าน

D14 : เปล1

D15 : เปล2

D16 : เปล3

D17 : เปล4

23 ส.ค. 2562 04:00 - 08:00 3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

ALPHA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทชรินทร์ จึงศิรกุลวิทย์

A15 : ด้านผู้นำหน่วย

A01 : ด้านการแพทย์

A02 : พลวิทยุ

A16 : ส.เสนารักษ์ 1

A07 : ส.เสนารักษ์ 2

A03 : พลเปล1

A04 : พลเปล2

A05 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A13 : พลเปล10

A14 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

A18 : พลเปล13

5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

CHARLIE

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยโทบริบูรณ์ วังแก้ว

ร.ท.รัฐพงศ์ เพชรน้อย

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

C07 : ด้านผู้นำหน่วย

C11 : ด้านการแพทย์

C01 : พลวิทยุ

C10 : ส.เสนารักษ์ 1

C12 : ส.เสนารักษ์ 2

C02 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C09 : พลเปล7

C13 : พลเปล8

C14 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

C18 : พลเปล13

5 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

FOXTROT

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.ชนาธิป มีรอด

ร.ท.ปองสม เหลืองหิรัญ

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

F15 : ด้านผู้นำหน่วย

F04 : ด้านการแพทย์

F01 : พลวิทยุ

F11 : ส.เสนารักษ์ 1

F08 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

F17 : พลเปล12

F18 : พลเปล13

5 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

ECHO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

ร้อยโทคฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

E05 : ด้านผู้นำหน่วย

E17 : ด้านผู้นำหน่วย

E13 : ด้านการแพทย์

E11 : พลวิทยุ

E07 : ส.เสนารักษ์ 1

E01 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E14 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

E18 : พลเปล12

6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

BRAVO

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.ปองสม เหลืองหิรัญ

ร้อยตรีอภิวัธน์ อรรครส

ร้อยตรียุทธนา ปั้นสุวรรณ

ร.ท.ปัจเจกพล จวนสาง

B04 : ด้านผู้นำหน่วย

B06 : ด้านผู้นำหน่วย

B18 : ด้านการแพทย์

B17 : ด้านการแพทย์

B11 : พลวิทยุ

B08 : ส.เสนารักษ์ 1

B14 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B03 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2562
04:00 - 08:00

DELTA

Admin

ร.ต.หญิง ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ

ร.ท.หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา

ร.ต.ปรัถกร เฉลิมช่วง

ร.ท.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญญารัตน์

D05 : ด้านผู้นำหน่วย

D03 : ด้านการแพทย์

D06 : พยาบาล1

D12 : พยาบาล2

D01 : พยาบาล3

D02 : พยาบาล4

D04 : EMT1

D07 : EMT2

D08 : EMT3

D09 : EMT4

D10 : เภสัช

D11 : วิทยุ

D13 : ช่าง

D14 : แม่บ้าน

D15 : เปล1

D16 : เปล2

D17 : เปล3

D18 : เปล4