การจัดหน่วยหมุน ฐานปฎิบัติการ

วันที่ เวลา พัน1 พัน2 พัน3 กองพล1 / กองพล 2 MERT
21 ส.ค. 2561 08:00 - 12:00 6 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

ALPHA

ร.ท.บุญทรัพย์ ศ.

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

Admin

พ.ต. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

A01 : ด้านผู้นำหน่วย

A06 : ด้านการแพทย์

A16 : พลวิทยุ

A17 : ส.เสนารักษ์ 1

A11 : ส.เสนารักษ์ 2

A02 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A09 : พลเปล7

A10 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A13 : พลเปล10

A14 : พลเปล11

A15 : พลเปล12

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

BRAVO

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

พ.ต. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

B01 : ด้านผู้นำหน่วย

B06 : ด้านการแพทย์

B12 : พลวิทยุ

B17 : ส.เสนารักษ์ 1

B14 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B09 : พลเปล7

B10 : พลเปล8

B11 : พลเปล9

B13 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B16 : พลเปล12

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

CHARLIE

พ.อ.ปณิธาน ประดับพงษา

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

Admin

พ.ต. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

C01 : ด้านผู้นำหน่วย

C11 : ด้านการแพทย์

C10 : พลวิทยุ

C13 : ส.เสนารักษ์ 1

C04 : ส.เสนารักษ์ 2

C02 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C07 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C09 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C14 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

7 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

DELTA

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.อ.ศราวุธ จินดารัตน์

ร้อยโท สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

ร.ท.บุญทรัพย์ ศ.

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

พ.ต. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

D01 : ด้านผู้นำหน่วย

D16 : ด้านผู้นำหน่วย

D11 : ด้านการแพทย์

D03 : พลวิทยุ

D08 : ส.เสนารักษ์ 1

D10 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D04 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D17 : พลเปล11

8 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

ECHO

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

พ.อ.ธัญญ์ อิงคะกุล

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พ.อ.สุขไชย สาทถาพร

พ.อ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

ร.ท.บุญทรัพย์ ศ.

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.ต. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

E01 : ด้านผู้นำหน่วย

E11 : ด้านผู้นำหน่วย

E10 : ด้านการแพทย์

E09 : ด้านการแพทย์

E03 : พลวิทยุ

E13 : ส.เสนารักษ์ 1

E07 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E04 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E12 : พลเปล6

E14 : พลเปล7

E15 : พลเปล8

E16 : พลเปล9

6 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

FOXTROT

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

Pote10

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.อ.สุธี พาณิชกุล

Admin

พ.ต. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

F01 : ด้านผู้นำหน่วย

F10 : ด้านการแพทย์

F03 : พยาบาล1

F13 : พยาบาล2

F07 : พยาบาล3

F02 : พยาบาล4

F04 : EMT1

F05 : EMT2

F06 : EMT3

F08 : EMT4

F09 : เภสัช

F11 : วิทยุ

F12 : ช่าง

F14 : แม่บ้าน

F15 : เปล1

F16 : เปล2

12:00 - 16:00 5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

ALPHA

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.พัฒนพล วัลลภธารี

Admin

A02 : ด้านผู้นำหน่วย

A07 : ด้านการแพทย์

A04 : พลวิทยุ

A09 : ส.เสนารักษ์ 1

A12 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A05 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A10 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

BRAVO

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

B02 : ด้านผู้นำหน่วย

B07 : ด้านการแพทย์

B13 : พลวิทยุ

B09 : ส.เสนารักษ์ 1

B15 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B06 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

CHARLIE

พ.อ.ปณิธาน ประดับพงษา

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

C02 : ด้านผู้นำหน่วย

C12 : ด้านการแพทย์

C08 : พลวิทยุ

C14 : ส.เสนารักษ์ 1

C09 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C07 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

6 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

DELTA

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.อ.ศราวุธ จินดารัตน์

ร้อยโท สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

D02 : ด้านผู้นำหน่วย

D17 : ด้านผู้นำหน่วย

D12 : ด้านการแพทย์

D04 : พลวิทยุ

D14 : ส.เสนารักษ์ 1

D09 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

7 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

ECHO

พ.อ.ธัญญ์ อิงคะกุล

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พ.อ.สุขไชย สาทถาพร

พ.อ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

Admin

E02 : ด้านผู้นำหน่วย

E01 : ด้านผู้นำหน่วย

E11 : ด้านการแพทย์

E14 : ด้านการแพทย์

E04 : พลวิทยุ

E14 : ส.เสนารักษ์ 1

E08 : ส.เสนารักษ์ 2

E03 : พลเปล1

E05 : พลเปล2

E06 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E09 : พลเปล5

E10 : พลเปล6

E12 : พลเปล7

E13 : พลเปล8

E15 : พลเปล9

E16 : พลเปล10

4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

FOXTROT

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

Pote10

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

F02 : ด้านผู้นำหน่วย

F11 : ด้านการแพทย์

F01 : พยาบาล1

F14 : พยาบาล2

F08 : พยาบาล3

F16 : พยาบาล4

F15 : EMT1

F12 : EMT2

F13 : EMT3

F10 : EMT4

F09 : เภสัช

F07 : วิทยุ

F06 : ช่าง

F05 : แม่บ้าน

F03 : เปล1

F04 : เปล2

16:00 - 20:00 4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

FOXTROT

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

F03 : ด้านผู้นำหน่วย

F12 : ด้านการแพทย์

F05 : พลวิทยุ

F15 : ส.เสนารักษ์ 1

F09 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

ALPHA

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

A03 : ด้านผู้นำหน่วย

A08 : ด้านการแพทย์

A05 : พลวิทยุ

A10 : ส.เสนารักษ์ 1

A13 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

BRAVO

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

Admin

B03 : ด้านผู้นำหน่วย

B08 : ด้านการแพทย์

B05 : พลวิทยุ

B10 : ส.เสนารักษ์ 1

B16 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

CHARLIE

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

C03 : ด้านผู้นำหน่วย

C16 : ด้านผู้นำหน่วย

C13 : ด้านการแพทย์

C05 : พลวิทยุ

C15 : ส.เสนารักษ์ 1

C06 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C07 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C17 : พลเปล11

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

DELTA

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

D03 : ด้านผู้นำหน่วย

D01 : ด้านผู้นำหน่วย

D13 : ด้านการแพทย์

D05 : ด้านการแพทย์

D06 : พลวิทยุ

D15 : ส.เสนารักษ์ 1

D07 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D04 : พลเปล2

D08 : พลเปล3

D09 : พลเปล4

D10 : พลเปล5

D11 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D14 : พลเปล8

D16 : พลเปล9

D17 : พลเปล10

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

ECHO

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ท.บุญทรัพย์ ศ.

ร.ท. สรรพวัฒน์ ทองบ่อ

E03 : ด้านผู้นำหน่วย

E12 : ด้านการแพทย์

E05 : พยาบาล1

E15 : พยาบาล2

E09 : พยาบาล3

E01 : พยาบาล4

E02 : EMT1

E04 : EMT2

E06 : EMT3

E07 : EMT4

E08 : เภสัช

E10 : วิทยุ

E16 : ช่าง

E13 : แม่บ้าน

E11 : เปล1

E14 : เปล2

20:00 - 00:00 4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

FOXTROT

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

Admin

F04 : ด้านผู้นำหน่วย

F13 : ด้านการแพทย์

F06 : พลวิทยุ

F16 : ส.เสนารักษ์ 1

F10 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F03 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F09 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

ALPHA

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

A04 : ด้านผู้นำหน่วย

A09 : ด้านการแพทย์

A06 : พลวิทยุ

A15 : ส.เสนารักษ์ 1

A14 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A03 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A07 : พลเปล5

A08 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A13 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

3 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

BRAVO

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

Admin

B04 : ด้านผู้นำหน่วย

B09 : ด้านการแพทย์

B06 : พลวิทยุ

B11 : ส.เสนารักษ์ 1

B17 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B03 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B16 : พลเปล12

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

CHARLIE

น.ท. มาโนชญ์ พลายงาม

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

C04 : ด้านผู้นำหน่วย

C17 : ด้านผู้นำหน่วย

C14 : ด้านการแพทย์

C06 : พลวิทยุ

C16 : ส.เสนารักษ์ 1

C07 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C03 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

2 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

DELTA

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

D04 : ด้านผู้นำหน่วย

D02 : ด้านผู้นำหน่วย

D14 : ด้านการแพทย์

D10 : ด้านการแพทย์

D11 : พลวิทยุ

D16 : ส.เสนารักษ์ 1

D08 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D15 : พลเปล9

D17 : พลเปล10

2 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

21 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

ECHO

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

E04 : ด้านผู้นำหน่วย

E13 : ด้านการแพทย์

E06 : พยาบาล1

E16 : พยาบาล2

E10 : พยาบาล3

E15 : พยาบาล4

E14 : EMT1

E12 : EMT2

E11 : EMT3

E09 : EMT4

E08 : เภสัช

E07 : วิทยุ

E05 : ช่าง

E03 : แม่บ้าน

E01 : เปล1

E02 : เปล2

22 ส.ค. 2561 04:00 - 08:00 4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

FOXTROT

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

ร.ท. สรรพวัฒน์ ทองบ่อ

Admin

F05 : ด้านผู้นำหน่วย

F14 : ด้านการแพทย์

F07 : พลวิทยุ

F08 : ส.เสนารักษ์ 1

F11 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F03 : พลเปล3

F04 : พลเปล4

F06 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

ALPHA

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

A05 : ด้านผู้นำหน่วย

A10 : ด้านการแพทย์

A16 : พลวิทยุ

A17 : ส.เสนารักษ์ 1

A15 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A03 : พลเปล3

A04 : พลเปล4

A06 : พลเปล5

A07 : พลเปล6

A08 : พลเปล7

A09 : พลเปล8

A11 : พลเปล9

A12 : พลเปล10

A13 : พลเปล11

A14 : พลเปล12

4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

BRAVO

ร.ต.พัฒนพล วัลลภธารี

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

Admin

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

B05 : ด้านผู้นำหน่วย

B10 : ด้านการแพทย์

B07 : พลวิทยุ

B12 : ส.เสนารักษ์ 1

B01 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B08 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B13 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

1 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

CHARLIE

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

C05 : ด้านผู้นำหน่วย

C13 : ด้านผู้นำหน่วย

C15 : ด้านการแพทย์

C07 : พลวิทยุ

C17 : ส.เสนารักษ์ 1

C08 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C03 : พลเปล3

C04 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

DELTA

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

Admin

D05 : ด้านผู้นำหน่วย

D03 : ด้านผู้นำหน่วย

D15 : ด้านการแพทย์

D11 : ด้านการแพทย์

D07 : พลวิทยุ

D17 : ส.เสนารักษ์ 1

D04 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D06 : พลเปล3

D08 : พลเปล4

D09 : พลเปล5

D10 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D16 : พลเปล10

3 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

ECHO

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

Charin36

Captain Rayal Dy

E05 : ด้านผู้นำหน่วย

E14 : ด้านการแพทย์

E07 : พยาบาล1

E15 : พยาบาล2

E11 : พยาบาล3

E08 : พยาบาล4

E09 : EMT1

E10 : EMT2

E12 : EMT3

E13 : EMT4

E16 : เภสัช

E01 : วิทยุ

E02 : ช่าง

E04 : แม่บ้าน

E03 : เปล1

E06 : เปล2

08:00 - 12:00 4 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

ECHO

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

ร.ต.พัฒนพล วัลลภธารี

Admin

E06 : ด้านผู้นำหน่วย

E15 : ด้านการแพทย์

E08 : พลวิทยุ

E05 : ส.เสนารักษ์ 1

E12 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E03 : พลเปล3

E04 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

FOXTROT

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

F06 : ด้านผู้นำหน่วย

F15 : ด้านการแพทย์

F04 : พลวิทยุ

F05 : ส.เสนารักษ์ 1

F12 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F03 : พลเปล3

F07 : พลเปล4

F08 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

ALPHA

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

A06 : ด้านผู้นำหน่วย

A11 : ด้านการแพทย์

A03 : พลวิทยุ

A04 : ส.เสนารักษ์ 1

A17 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A05 : พลเปล3

A07 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A16 : พลเปล12

5 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

BRAVO

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

ร้อยโท สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

B06 : ด้านผู้นำหน่วย

B16 : ด้านผู้นำหน่วย

B11 : ด้านการแพทย์

B08 : พลวิทยุ

B13 : ส.เสนารักษ์ 1

B02 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B17 : พลเปล11

5 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

CHARLIE

น.ท. มาโนชญ์ พลายงาม

พ.อ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

C06 : ด้านผู้นำหน่วย

C02 : ด้านผู้นำหน่วย

C16 : ด้านการแพทย์

C09 : ด้านการแพทย์

C08 : พลวิทยุ

C01 : ส.เสนารักษ์ 1

C10 : ส.เสนารักษ์ 2

C03 : พลเปล1

C04 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C07 : พลเปล4

C11 : พลเปล5

C12 : พลเปล6

C13 : พลเปล7

C14 : พลเปล8

C15 : พลเปล9

C17 : พลเปล10

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

DELTA

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

Pote10

Admin

D06 : ด้านผู้นำหน่วย

D16 : ด้านการแพทย์

D08 : พยาบาล1

D01 : พยาบาล2

D05 : พยาบาล3

D02 : พยาบาล4

D03 : EMT1

D04 : EMT2

D07 : EMT3

D09 : EMT4

D10 : เภสัช

D11 : วิทยุ

D12 : ช่าง

D13 : แม่บ้าน

D14 : เปล1

D15 : เปล2

D17 : เปล3

12:00 - 16:00 5 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

ECHO

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

Admin

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

E07 : ด้านผู้นำหน่วย

E16 : ด้านการแพทย์

E11 : พลวิทยุ

E02 : ส.เสนารักษ์ 1

E13 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E06 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E09 : พลเปล7

E10 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

FOXTROT

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

F07 : ด้านผู้นำหน่วย

F16 : ด้านการแพทย์

F09 : พลวิทยุ

F10 : ส.เสนารักษ์ 1

F13 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F03 : พลเปล3

F04 : พลเปล4

F05 : พลเปล5

F06 : พลเปล6

F08 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

ALPHA

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

A07 : ด้านผู้นำหน่วย

A12 : ด้านการแพทย์

A05 : พลวิทยุ

A14 : ส.เสนารักษ์ 1

A01 : ส.เสนารักษ์ 2

A02 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A06 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

BRAVO

พ.อ.วันปรีดี ตันเสนีย์

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

B07 : ด้านผู้นำหน่วย

B17 : ด้านผู้นำหน่วย

B12 : ด้านการแพทย์

B09 : พลวิทยุ

B14 : ส.เสนารักษ์ 1

B03 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B6 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

CHARLIE

น.ท. มาโนชญ์ พลายงาม

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

C07 : ด้านผู้นำหน่วย

C01 : ด้านผู้นำหน่วย

C17 : ด้านการแพทย์

C10 : ด้านการแพทย์

C09 : พลวิทยุ

C02 : ส.เสนารักษ์ 1

C11 : ส.เสนารักษ์ 2

C03 : พลเปล1

C04 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C12 : พลเปล6

C13 : พลเปล7

C14 : พลเปล8

C15 : พลเปล9

C16 : พลเปล10

2 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

DELTA

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

Pote10

D07 : ด้านผู้นำหน่วย

D17 : ด้านการแพทย์

D09 : พยาบาล1

D02 : พยาบาล2

D06 : พยาบาล3

D15 : พยาบาล4

D14 : EMT1

D16 : EMT2

D12 : EMT3

D11 : EMT4

D08 : เภสัช

D10 : วิทยุ

D05 : ช่าง

D04 : แม่บ้าน

D03 : เปล1

D01 : เปล2

D13 : เปล3

16:00 - 20:00 4 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

DELTA

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

D08 : ด้านผู้นำหน่วย

D01 : ด้านการแพทย์

D10 : พลวิทยุ

D03 : ส.เสนารักษ์ 1

D12 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D04 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D11 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

2 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

ECHO

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

E08 : ด้านผู้นำหน่วย

E01 : ด้านการแพทย์

E10 : พลวิทยุ

E04 : ส.เสนารักษ์ 1

E14 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E11 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

FOXTROT

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

F08 : ด้านผู้นำหน่วย

F02 : ด้านการแพทย์

F11 : พลวิทยุ

F03 : ส.เสนารักษ์ 1

F14 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F04 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

ALPHA

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

A08 : ด้านผู้นำหน่วย

A16 : ด้านผู้นำหน่วย

A13 : ด้านการแพทย์

A10 : พลวิทยุ

A15 : ส.เสนารักษ์ 1

A02 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A03 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A06 : พลเปล5

A07 : พลเปล6

A09 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A17 : พลเปล11

6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

BRAVO

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

Passara36

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

B08 : ด้านผู้นำหน่วย

B01 : ด้านผู้นำหน่วย

B13 : ด้านการแพทย์

B04 : ด้านการแพทย์

B10 : พลวิทยุ

B15 : ส.เสนารักษ์ 1

B05 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B06 : พลเปล3

B07 : พลเปล4

B09 : พลเปล5

B11 : พลเปล6

B12 : พลเปล7

B14 : พลเปล8

B16 : พลเปล9

B17 : พลเปล10

3 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

CHARLIE

Charin36

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

C08 : ด้านผู้นำหน่วย

C01 : ด้านการแพทย์

C10 : พยาบาล1

C03 : พยาบาล2

C12 : พยาบาล3

C02 : พยาบาล4

C04 : EMT1

C05 : EMT2

C06 : EMT3

C07 : EMT4

C09 : เภสัช

C14 : วิทยุ

C15 : ช่าง

C16 : แม่บ้าน

C11 : เปล1

C13 : เปล2

C17 : เปล3

20:00 - 00:00 3 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

DELTA

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

D09 : ด้านผู้นำหน่วย

D02 : ด้านการแพทย์

D11 : พลวิทยุ

D04 : ส.เสนารักษ์ 1

D13 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

ECHO

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

ร.ท. สรรพวัฒน์ ทองบ่อ

E09 : ด้านผู้นำหน่วย

E02 : ด้านการแพทย์

E11 : พลวิทยุ

E04 : ส.เสนารักษ์ 1

E15 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

2 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

FOXTROT

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

F09 : ด้านผู้นำหน่วย

F01 : ด้านการแพทย์

F10 : พลวิทยุ

F04 : ส.เสนารักษ์ 1

F15 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F11 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

4 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

ALPHA

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

A09 : ด้านผู้นำหน่วย

A17 : ด้านผู้นำหน่วย

A14 : ด้านการแพทย์

A11 : พลวิทยุ

A16 : ส.เสนารักษ์ 1

A03 : ส.เสนารักษ์ 2

A01 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A04 : พลเปล3

A05 : พลเปล4

A06 : พลเปล5

A07 : พลเปล6

A08 : พลเปล7

A10 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A13 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

A17 : พลเปล12

6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

BRAVO

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

Passara36

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

B09 : ด้านผู้นำหน่วย

B02 : ด้านผู้นำหน่วย

B14 : ด้านการแพทย์

B05 : ด้านการแพทย์

B11 : พลวิทยุ

B16 : ส.เสนารักษ์ 1

B13 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B15 : พลเปล9

B17 : พลเปล10

3 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

22 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

CHARLIE

Charin36

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

C09 : ด้านผู้นำหน่วย

C02 : ด้านการแพทย์

C11 : พยาบาล1

C04 : พยาบาล2

C17 : พยาบาล3

C16 : พยาบาล4

C15 : EMT1

C14 : EMT2

C12 : EMT3

C10 : EMT4

C08 : เภสัช

C07 : วิทยุ

C06 : ช่าง

C05 : แม่บ้าน

C01 : เปล1

C03 : เปล2

C13 : เปล3

23 ส.ค. 2561 04:00 - 08:00 3 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

DELTA

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. สรรพวัฒน์ ทองบ่อ

Admin

D10 : ด้านผู้นำหน่วย

D03 : ด้านการแพทย์

D12 : พลวิทยุ

D05 : ส.เสนารักษ์ 1

D14 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

2 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

ECHO

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

E10 : ด้านผู้นำหน่วย

E03 : ด้านการแพทย์

E12 : พลวิทยุ

E05 : ส.เสนารักษ์ 1

E16 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E08 : พลเปล6

E09 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

FOXTROT

ร.ต.พัฒนพล วัลลภธารี

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

ร.ต. วรธน. วรสังข์กาส

F10 : ด้านผู้นำหน่วย

F03 : ด้านการแพทย์

F12 : พลวิทยุ

F05 : ส.เสนารักษ์ 1

F16 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F09 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

ALPHA

ร.ต.สันติภาพ วิเวกวินย์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

A10 : ด้านผู้นำหน่วย

A02 : ด้านผู้นำหน่วย

A15 : ด้านการแพทย์

A12 : พลวิทยุ

A01 : ส.เสนารักษ์ 1

A04 : ส.เสนารักษ์ 2

A03 : พลเปล1

A05 : พลเปล2

A06 : พลเปล3

A07 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A16 : พลเปล10

A17 : พลเปล11

4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

BRAVO

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

Passara36

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

B10 : ด้านผู้นำหน่วย

B03 : ด้านผู้นำหน่วย

B15 : ด้านการแพทย์

B06 : ด้านการแพทย์

B12 : พลวิทยุ

B17 : ส.เสนารักษ์ 1

B07 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B02 : พลเปล2

B04 : พลเปล3

B05 : พลเปล4

B08 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B13 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B16 : พลเปล10

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

CHARLIE

Charin36

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

C10 : ด้านผู้นำหน่วย

C03 : ด้านการแพทย์

C12 : พยาบาล1

C05 : พยาบาล2

C17 : พยาบาล3

C08 : พยาบาล4

C09 : EMT1

C11 : EMT2

C13 : EMT3

C15 : EMT4

C16 : เภสัช

C01 : วิทยุ

C02 : ช่าง

C04 : แม่บ้าน

C06 : เปล1

C07 : เปล2

C14 : เปล3

08:00 - 12:00 4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

CHARLIE

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

ร.ต.พัฒนพล วัลลภธารี

Admin

C11 : ด้านผู้นำหน่วย

C04 : ด้านการแพทย์

C03 : พลวิทยุ

C02 : ส.เสนารักษ์ 1

C15 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C05 : พลเปล2

C06 : พลเปล3

C07 : พลเปล4

C08 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

DELTA

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

D11 : ด้านผู้นำหน่วย

D04 : ด้านการแพทย์

D13 : พลวิทยุ

D01 : ส.เสนารักษ์ 1

D15 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D10 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

ECHO

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

น.ท. มาโนชญ์ พลายงาม

Kunlachet

E11 : ด้านผู้นำหน่วย

E04 : ด้านการแพทย์

E13 : พลวิทยุ

E06 : ส.เสนารักษ์ 1

E05 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E02 : พลเปล2

E03 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E14 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

FOXTROT

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

ร.ท.กสิณจ์ปิติ นะประสิทธิ์

พ.อ.ปณิธาน ประดับพงษา

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

F11 : ด้านผู้นำหน่วย

F16 : ด้านผู้นำหน่วย

F04 : ด้านการแพทย์

F13 : พลวิทยุ

F06 : ส.เสนารักษ์ 1

F09 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F03 : พลเปล3

F05 : พลเปล4

F07 : พลเปล5

F08 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F14 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

6 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

ALPHA

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

พันโท​ โกสินทร์​ ชัยชำนาญ

พ.อ.ปณิธาน ประดับพงษา

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

A11 : ด้านผู้นำหน่วย

A01 : ด้านผู้นำหน่วย

A16 : ด้านการแพทย์

A05 : ด้านการแพทย์

A13 : พลวิทยุ

A02 : ส.เสนารักษ์ 1

A10 : ส.เสนารักษ์ 2

A03 : พลเปล1

A04 : พลเปล2

A06 : พลเปล3

A07 : พลเปล4

A08 : พลเปล5

A09 : พลเปล6

A12 : พลเปล7

A14 : พลเปล8

A15 : พลเปล9

A17 : พลเปล10

3 BRAVO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
08:00 - 12:00

BRAVO

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

Pote10

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

B11 : ด้านผู้นำหน่วย

B16 : ด้านการแพทย์

B13 : พยาบาล1

B01 : พยาบาล2

B08 : พยาบาล3

B02 : พยาบาล4

B03 : EMT1

B04 : EMT2

B05 : EMT3

B06 : EMT4

B07 : เภสัช

B09 : วิทยุ

B10 : ช่าง

B12 : แม่บ้าน

B14 : เปล1

B15 : เปล2

B17 : เปล3

12:00 - 16:00 3 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

CHARLIE

พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

C12 : ด้านผู้นำหน่วย

C05 : ด้านการแพทย์

C14 : พลวิทยุ

C07 : ส.เสนารักษ์ 1

C16 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C03 : พลเปล3

C04 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C09 : พลเปล7

C10 : พลเปล8

C11 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

DELTA

พ.อ.ณัฐ ไกรโรจนานัท์

นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

D12 : ด้านผู้นำหน่วย

D09 : ด้านการแพทย์

D14 : พลวิทยุ

D03 : ส.เสนารักษ์ 1

D16 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D06 : พลเปล5

D07 : พลเปล6

D08 : พลเปล7

D10 : พลเปล8

D11 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

ECHO

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

ร.ต. วรธน. วรสังข์กาส

น.ท. มาโนชญ์ พลายงาม

Kunlachet

E12 : ด้านผู้นำหน่วย

E05 : ด้านการแพทย์

E14 : พลวิทยุ

E07 : ส.เสนารักษ์ 1

E01 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

FOXTROT

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

ร.ท.กสิณจ์ปิติ นะประสิทธิ์

พ.อ.ปณิธาน ประดับพงษา

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

F12 : ด้านผู้นำหน่วย

F02 : ด้านผู้นำหน่วย

F05 : ด้านการแพทย์

F14 : พลวิทยุ

F07 : ส.เสนารักษ์ 1

F10 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F03 : พลเปล2

F04 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F08 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F11 : พลเปล7

F13 : พลเปล8

F15 : พลเปล9

F16 : พลเปล10

6 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

ALPHA

พ.อ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

พันโท​ โกสินทร์​ ชัยชำนาญ

พ.อ.ปณิธาน ประดับพงษา

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

A12 : ด้านผู้นำหน่วย

A06 : ด้านผู้นำหน่วย

A01 : ด้านการแพทย์

A17 : ด้านการแพทย์

A14 : พลวิทยุ

A03 : ส.เสนารักษ์ 1

A05 : ส.เสนารักษ์ 2

A04 : พลเปล1

A02 : พลเปล2

A07 : พลเปล3

A08 : พลเปล4

A09 : พลเปล5

A10 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A15 : พลเปล9

A16 : พลเปล10

4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
12:00 - 16:00

BRAVO

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

Pote10

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

B12 : ด้านผู้นำหน่วย

B17 : ด้านการแพทย์

B14 : พยาบาล1

B02 : พยาบาล2

B09 : พยาบาล3

B15 : พยาบาล4

B13 : EMT1

B11 : EMT2

B10 : EMT3

B07 : EMT4

B08 : เภสัช

B06 : วิทยุ

B05 : ช่าง

B04 : แม่บ้าน

B03 : เปล1

B01 : เปล2

B16 : เปล3

16:00 - 20:00 4 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

BRAVO

พันโทหญิง ชวัลพัชร นาถเสวี

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

B13 : ด้านผู้นำหน่วย

B01 : ด้านการแพทย์

B15 : พลวิทยุ

B03 : ส.เสนารักษ์ 1

B10 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B04 : พลเปล2

B05 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B09 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

CHARLIE

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

C13 : ด้านผู้นำหน่วย

C06 : ด้านการแพทย์

C10 : พลวิทยุ

C08 : ส.เสนารักษ์ 1

C17 : ส.เสนารักษ์ 2

C01 : พลเปล1

C02 : พลเปล2

C03 : พลเปล3

C04 : พลเปล4

C05 : พลเปล5

C07 : พลเปล6

C09 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

C16 : พลเปล12

4 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

DELTA

พ.อ.ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

ร.ต. วรธน. วรสังข์กาส

D13 : ด้านผู้นำหน่วย

D06 : ด้านการแพทย์

D02 : พลวิทยุ

D08 : ส.เสนารักษ์ 1

D17 : ส.เสนารักษ์ 2

D01 : พลเปล1

D03 : พลเปล2

D04 : พลเปล3

D05 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

D16 : พลเปล12

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

ECHO

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

ร.ท.กสิณจ์ปิติ นะประสิทธิ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

E13 : ด้านผู้นำหน่วย

E16 : ด้านผู้นำหน่วย

E06 : ด้านการแพทย์

E15 : พลวิทยุ

E08 : ส.เสนารักษ์ 1

E02 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E04 : พลเปล3

E05 : พลเปล4

E07 : พลเปล5

E09 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

FOXTROT

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

F13 : ด้านผู้นำหน่วย

F03 : ด้านผู้นำหน่วย

F06 : ด้านการแพทย์

F09 : ด้านการแพทย์

F15 : พลวิทยุ

F08 : ส.เสนารักษ์ 1

F01 : ส.เสนารักษ์ 2

F02 : พลเปล1

F04 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F07 : พลเปล4

F10 : พลเปล5

F11 : พลเปล6

F12 : พลเปล7

F14 : พลเปล8

F16 : พลเปล9

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
16:00 - 20:00

ALPHA

Charin36

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ต.ธนภัทร ทาวันละ

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

A13 : ด้านผู้นำหน่วย

A02 : ด้านการแพทย์

A15 : พยาบาล1

A04 : พยาบาล2

A07 : พยาบาล3

A01 : พยาบาล4

A03 : EMT1

A05 : EMT2

A06 : EMT3

A08 : EMT4

A09 : เภสัช

A10 : วิทยุ

A11 : ช่าง

A12 : แม่บ้าน

A14 : เปล1

A16 : เปล2

A17 : เปล3

20:00 - 00:00 3 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

BRAVO

พันโทปิติพัฒก์ ชำนาญเวช

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

B14 : ด้านผู้นำหน่วย

B02 : ด้านการแพทย์

B16 : พลวิทยุ

B04 : ส.เสนารักษ์ 1

B11 : ส.เสนารักษ์ 2

B01 : พลเปล1

B03 : พลเปล2

B05 : พลเปล3

B06 : พลเปล4

B07 : พลเปล5

B08 : พลเปล6

B09 : พลเปล7

B10 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B13 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

CHARLIE

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

C14 : ด้านผู้นำหน่วย

C07 : ด้านการแพทย์

C16 : พลวิทยุ

C09 : ส.เสนารักษ์ 1

C01 : ส.เสนารักษ์ 2

C02 : พลเปล1

C03 : พลเปล2

C04 : พลเปล3

C05 : พลเปล4

C06 : พลเปล5

C08 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

DELTA

พันตรี วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

ร.ต. วรธน. วรสังข์กาส

D14 : ด้านผู้นำหน่วย

D07 : ด้านการแพทย์

D16 : พลวิทยุ

D10 : ส.เสนารักษ์ 1

D05 : ส.เสนารักษ์ 2

D02 : พลเปล1

D02 : พลเปล2

D03 : พลเปล3

D04 : พลเปล4

D06 : พลเปล5

D08 : พลเปล6

D09 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

4 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

ECHO

พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส

ร.ท.กสิณจ์ปิติ นะประสิทธิ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

E14 : ด้านผู้นำหน่วย

E01 : ด้านผู้นำหน่วย

E07 : ด้านการแพทย์

E16 : พลวิทยุ

E09 : ส.เสนารักษ์ 1

E03 : ส.เสนารักษ์ 2

E02 : พลเปล1

E04 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E06 : พลเปล4

E08 : พลเปล5

E10 : พลเปล6

E11 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

FOXTROT

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

F14 : ด้านผู้นำหน่วย

F01 : ด้านผู้นำหน่วย

F07 : ด้านการแพทย์

F08 : ด้านการแพทย์

F16 : พลวิทยุ

F09 : ส.เสนารักษ์ 1

F02 : ส.เสนารักษ์ 2

F03 : พลเปล1

F04 : พลเปล2

F05 : พลเปล3

F06 : พลเปล4

F10 : พลเปล5

F11 : พลเปล6

F12 : พลเปล7

F13 : พลเปล8

F15 : พลเปล9

5 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

23 ส.ค. 2561
20:00 - 00:00

ALPHA

Charin36

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ

ร.ต.ธนภัทร ทาวันละ

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

A14 : ด้านผู้นำหน่วย

A03 : ด้านการแพทย์

A16 : พยาบาล1

A05 : พยาบาล2

A08 : พยาบาล3

A15 : พยาบาล4

A13 : EMT1

A12 : EMT2

A11 : EMT3

A10 : EMT4

A07 : เภสัช

A09 : วิทยุ

A06 : ช่าง

A04 : แม่บ้าน

A01 : เปล1

A02 : เปล2

A17 : เปล3

24 ส.ค. 2561 04:00 - 08:00 3 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

BRAVO

ร.ต.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ร.ท. สรรพวัฒน์ ทองบ่อ

Admin

B15 : ด้านผู้นำหน่วย

B03 : ด้านการแพทย์

B01 : พลวิทยุ

B05 : ส.เสนารักษ์ 1

B12 : ส.เสนารักษ์ 2

B02 : พลเปล1

B04 : พลเปล2

B06 : พลเปล3

B07 : พลเปล4

B08 : พลเปล5

B09 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

CHARLIE

ร.ต.ศักดินันท์ อิ่มสุวรรณ

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

C15 : ด้านผู้นำหน่วย

C08 : ด้านการแพทย์

C01 : พลวิทยุ

C10 : ส.เสนารักษ์ 1

C02 : ส.เสนารักษ์ 2

C03 : พลเปล1

C04 : พลเปล2

C05 : พลเปล3

C06 : พลเปล4

C07 : พลเปล5

C09 : พลเปล6

C11 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

DELTA

ร.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรน้อย

ร.ต. วรธน. วรสังข์กาส

ร.ต.ปองสม เหลืองหิรัญ

D15 : ด้านผู้นำหน่วย

D08 : ด้านการแพทย์

D17 : พลวิทยุ

D01 : ส.เสนารักษ์ 1

D02 : ส.เสนารักษ์ 2

D03 : พลเปล1

D04 : พลเปล2

D05 : พลเปล3

D06 : พลเปล4

D07 : พลเปล5

D09 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D14 : พลเปล11

D16 : พลเปล12

3 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

ECHO

ร.ต.พาทิศ ธนาบริบูรณ์

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

ร.ท.นิพัทธ จันทรดิลกรัตน์

E15 : ด้านผู้นำหน่วย

E02 : ด้านผู้นำหน่วย

E08 : ด้านการแพทย์

E06 : พลวิทยุ

E10 : ส.เสนารักษ์ 1

E04 : ส.เสนารักษ์ 2

E01 : พลเปล1

E03 : พลเปล2

E05 : พลเปล3

E07 : พลเปล4

E09 : พลเปล5

E11 : พลเปล6

E12 : พลเปล7

E13 : พลเปล8

E14 : พลเปล9

E16 : พลเปล10

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

FOXTROT

ร.ท. เชม ฟ้ามิตินนท์

F15 : ด้านผู้นำหน่วย

F05 : ด้านผู้นำหน่วย

F10 : ด้านการแพทย์

F11 : ด้านการแพทย์

F04 : พลวิทยุ

F12 : ส.เสนารักษ์ 1

F03 : ส.เสนารักษ์ 2

F01 : พลเปล1

F02 : พลเปล2

F06 : พลเปล3

F07 : พลเปล4

F08 : พลเปล5

F09 : พลเปล6

F13 : พลเปล7

F14 : พลเปล8

F16 : พลเปล9

4 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

24 ส.ค. 2561
04:00 - 08:00

ALPHA

Charin36

ร.ต.เปรมปรีดา วงษ์ประเสริฐ

ร.ต.ธนภัทร ทาวันละ

ร.ท. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

A15 : ด้านผู้นำหน่วย

A04 : ด้านการแพทย์

A17 : พยาบาล1

A06 : พยาบาล2

A09 : พยาบาล3

A10 : พยาบาล4

A11 : EMT1

A12 : EMT2

A01 : EMT3

A14 : EMT4

A16 : เภสัช

A02 : วิทยุ

A03 : ช่าง

A05 : แม่บ้าน

A07 : เปล1

A08 : เปล2

A13 : เปล3