About Us

We Are Professional

Our Professor

พ.อ.ผศ. ราม รังสินธุ์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.ท.วิศิษฐ์ แก้วพุด

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.ต.ทนงสรรค์ เทียนถาวร

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.ต.หญิง กัลยา จงเชิดชูตระกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

ร.ท.ญ.พลอยพรรณ นรินรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

จ.ส.อ.สนอง นวลปลั่ง


 

นางลัดดาวัล ชาลี


 

รีวิวร้านอาหารข่าวบันเทิงเกาหลี