User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  118      คุ้ม        หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาย สายชน  กุงนอก
2  นาย ชาติ  เสวกชัย
3  นาง ทองคำ  ขันดำ
4  นาย ชิต  เสวกชัย

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. นาย สายชน   กุงนอก
      2. นาย ชาติ   เสวกชัย
      3. นาง ทองคำ   ขันดำ
      4. นาย ชิต   เสวกชัย

  แผนที่บ้านเลขที่ 118