User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  122      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาง แจ้ง  ชำนาญพล
2  นาง จันทร์เพ็ญ  ชำนาญพล
3  ด.ญ. จันทมณี  แสนสี
4  นาย สังข์เวียน  เนาวราช
5  น.ส. สุนัน  ชำนาญพล
6  นาย ทุย  ชำนาญพล
7  ด.ช. ฐิติศักดิ์  โพธิ์ศรี
8  ด.ช. กรวัฒน์  รำไพ

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. ด.ญ. จันทมณี   แสนสี
      2. นาย สังข์เวียน   เนาวราช
      3. น.ส. สุนัน   ชำนาญพล
      4. นาย ทุย   ชำนาญพล
      5. ด.ช. ฐิติศักดิ์   โพธิ์ศรี
      6. ด.ช. กรวัฒน์   รำไพ

  แผนที่บ้านเลขที่ 122