User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  254      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  น.ส. ณัฐฐาพร  ชมบุญ
2  ด.ญ. ณัฐวรรณ  ชมบุญ
3  น.ส. ธิชานันท์  ไชยคำ
4  นาย อดิศร  ไชยคำ
5  น.ส. ดวงเดือน  ไชยคำ
6  นาย รมย์  ไชยคำ
7  นาง เข็มพร  ไชยคำ

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. น.ส. ณัฐฐาพร   ชมบุญ
      2. ด.ญ. ณัฐวรรณ   ชมบุญ
      3. น.ส. ธิชานันท์   ไชยคำ
      4. นาย อดิศร   ไชยคำ
      5. น.ส. ดวงเดือน   ไชยคำ
      6. นาย รมย์   ไชยคำ
      7. นาง เข็มพร   ไชยคำ

  แผนที่บ้านเลขที่ 254