User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  87      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาย เด่น  ทาสินธ์
2  น.ส. สุวรรณา  ทาสินธ์
3  น.ส. สายฝน  ทาสินธ์

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. นาย เด่น   ทาสินธ์
      2. น.ส. สุวรรณา   ทาสินธ์
      3. น.ส. สายฝน   ทาสินธ์

  แผนที่บ้านเลขที่ 87