User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  208      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาย รุ่งโรจน์  ทับทิม
2  นาง นิตยา  ดิสภา
3  น.ส. รัตติยา  ดิสภา
4  ด.ญ. ปภาดา  ทับทิม
5  ด.ช. เบญจมินทร์  ทับทิม
6  ด.ช. ธีรเทพ  ดิสภา
7  ด.ญ. ปภาวี  ทับทิม

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 208