User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  125      คุ้ม  5      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาง หนูเจียง  ไกรนอก
2  นาย สายทอง  ไกรนอก
3  นาย ยงยุทธ  ไกรนอก
4   วาสนา  ไกรนอก
5  นาย สวาท  ไกรนอก
6   เอกชัย  ไกรนอก

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 125