User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  164      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  เด็กหญิง เกตุมณี  สุภะกะ
2  นาย วทัญญู  สุภะกะ
3  นาง สมบูรณ์  สุภะกะ
4  นาย สถิตย์  สุภะกะ
5  นาย ทวี  สุภะกะ
6  นางสาว นิตยา  สุภะกะ

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 164