User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  28      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  เด็กหญิง พรทิวา  คำมะมูล
2  นาง ปิ่น  เพ็งพินิจ
3  เด็กหญิง อาทิตยา  เวทิตะ
4  นาย คูณ  แสนปัดชา
5  นางสาว สมปอง  เวทิตะ
6  นางสาว สิราวรรณ  ทับกรุง
7  นางสาว สาริณี  ทับกรุง
0  เด็กชาย ศรสิน  ศรีพิทักษ์

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลอื่นๆ

      1. เด็กชาย ศรสิน   ศรีพิทักษ์

  แผนที่บ้านเลขที่ 28