User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  183      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาง ลำดวน   สายแก้วดี
2  นาย ไกรสร  พรามจร
4  เด็กชาย ปกรณ์  กันภัย
5  นาย ชูตระกูล  กันภัย
3  นาย ปัญญา  สายแก้วดี
6  เด็กหญิง ฑิฆัมพร  กันภัย

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 183