User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  97      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  เด็กหญิง จันทวรรณ  ชมภูนุษย์
2  เด็กชาย ณรงค์ทรรศน์  สิงห์เทศ
3  นาง สมโภชน  โสประดิษฐ์
4  นางสาว จรูญ  โสมภรีย์
5  นาย พายุ  แก้วมณี
6  นาย ภาณุเดช  สิงห์เทศ
7  นาย เจษฎา  สิงห์เทศ

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 97