User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่



 Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  45      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  เด็กหญิง รังศิญากร  หลักกุดเวียน
2  นาย อดิศักดิ์  หลักกุดเวียน
3  นาย ทรงวุฒิ  หลักกุดเวียน
4  นางสาว ณัฐกานต์  หลักกุดเวียน
5  นาย ล่อน  หลักกุดเวียน
6  นาย ประวัติ  หลักกุดเวียน
7  นางสาว ทุเรียน  รักษ์วิชา
8  นาย นิพนธ์  อุ่นเรือน

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram




  บุคคลอื่นๆ

      1. นาย ล่อน   หลักกุดเวียน
      2. นาย ประวัติ   หลักกุดเวียน
      3. นางสาว ทุเรียน   รักษ์วิชา
      4. นาย นิพนธ์   อุ่นเรือน

  แผนที่บ้านเลขที่ 45