User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  179      คุ้ม  17      หมู่ที่  17   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
201  เด็กหญิง จีรนันท์  คำกองเกิง
202  นางสาว จามจุรี  สังข์จันทร์
203  นาย ประพันธ์ศักดิ์  สังข์จันทร์
204  นางสาว จริยา  สังข์จันทร์
205  นาง บัญญัติ  ม่วงเปีย
206  นางสาว จุฑามาศ  สังข์จันทร์

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 179