User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  40/1      คุ้ม  17      หมู่ที่  17   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
0  ด.ญ. ศิวาพร  เชาว์ฉลาด
0  นาย สมศรี  เชาว์ฉลาด
1  นาง ทอง  จิตรสม
2  นาย น้อย  จิตรสม
0  นาง ปราณี  จิตรสม
3  นาง จารุณี  จิตรสม

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 40/1