User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  302      คุ้ม  4      หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาย สี  ชัยบอน
2  นาง อำพร  ชัยบอน
3  นาย ณัฐชา  อ่อนเชตุ
4  นาย ณัฐชิต  อ่อนเชตุ
5  นางสาว ณัฐธิดา  ชัยบอน
6  นาย ทวี  ชัยบอน

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 302