User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  287      คุ้ม  4      หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
0  นางสาว สุกันยา  สมวงษ์
2  นาย สุทน  สมวงษ์
3  นาง สุรีมาตย์  สมวงษ์

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 287