User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  163      คุ้ม        หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  เด็กชาย พงศธร  ขำผา
2  นาง ประกาย  ถุนนอก
3  นางสาว สาวิณี  อ้อมนอก
4  นาย สันติ  อ้อมนอก
5  นางสาว กรรณิการ์  อ้อมนอก

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลอื่นๆ

      1. นาง ประกาย   ถุนนอก

  แผนที่บ้านเลขที่ 163