User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  90      คุ้ม        หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาง วาสนา  สะทองอ้าย
2  ด.ญ. กมลชนก  รักษ์วิชา
3  นาย ชูชาติ  รักษ์วิชา
4  นาย คมสันต์  รักษ์วิชา
5  นาง สมปอง  รักษ์วิชา
6  น.ส. ลัดดาวัลย์  รักษ์วิชา
7  น.ส. นฤมล  รักษ์วิชา
8  น.ส. รุ่งนภา  รักษ์วิชา

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. น.ส. รุ่งนภา   รักษ์วิชา

  แผนที่บ้านเลขที่ 90