User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  73      คุ้ม        หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
0  นาย ไพศาล  จันงามทะเล
0  นาง ถวิล  จันงามทะเล
0  น.ส. นงรัตน์  จันงามทะเล
0  นาย ไพฑูรย์  จันงามทะเล
0  น.ส. ศิริวรรณ  จันงามทะเล
0  ด.ญ. หทัยรัตน์  ตาไธสง
0  ด.ช. ปุณณรัตน์  ตาไธสง
0  ด.ช. นิธิกันต์  จันงามทะเล
0  ด.ญ. วิไลลักษณ์  ตาไธสง

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 73