User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  254      คุ้ม        หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  น.ส. ณัฐฐาพร  ชมบุญ
2  ด.ญ. ณัฐวรรณ  ชมบุญ
3  น.ส. ธิชานันท์  ไชยคำ
4  นาย อดิศร  ไชยคำ
5  น.ส. ดวงเดือน  ไชยคำ
6  นาย รมย์  ไชยคำ
7  นาง เข็มพร  ไชยคำ

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 254