User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  4      คุ้ม        หมู่ที่  19   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
0  นาย เกียรติศักดิ์  สันโดด
0  นาง สวิล  สันโดด

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. นาย เกียรติศักดิ์   สันโดด
      2. นาง สวิล   สันโดด

  แผนที่บ้านเลขที่ 4