User Picture
Welcome

ข้อมูลส่วนบุคคล


 Home    บ้านเลขที่ 125    ข้อมูลสุขภาพบุคคล       นาย สอ้าน  อินทวงษ์    อายุ  71  ปี

  ชื่อ :  นาย สอ้าน  อินทวงษ์    อายุ  71  ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  สิทธิการรักษา

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ปัญหาสุขภาพ

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  มีบุตรอายุน้อยกว่า 5 ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ