User Picture
Welcome

ข้อมูลส่วนบุคคล


 Home    บ้านเลขที่ 137    ข้อมูลสุขภาพบุคคล       นาย เลี้ยง  จันทร์แจ่ม    อายุ  77  ปี

  ชื่อ :  นาย เลี้ยง  จันทร์แจ่ม    อายุ  77  ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  สิทธิการรักษา

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ปัญหาสุขภาพ

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  มีบุตรอายุน้อยกว่า 5 ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ