User Picture
Welcome

ข้อมูลส่วนบุคคล


 Home    บ้านเลขที่ 109    ข้อมูลสุขภาพบุคคล       นาง ทองจันทร์  ยางนอก    อายุ  69  ปี

  ชื่อ :  นาง ทองจันทร์  ยางนอก    อายุ  69  ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  สิทธิการรักษา

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ปัญหาสุขภาพ

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  มีบุตรอายุน้อยกว่า 5 ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ