User Picture
Welcome

ข้อมูลส่วนบุคคล


 Home    บ้านเลขที่ 22    ข้อมูลสุขภาพบุคคล       นาง บัวล่ำ  เอี่ยมเที่ยง    อายุ  49  ปี

  ชื่อ :  นาง บัวล่ำ  เอี่ยมเที่ยง    อายุ  49  ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  สิทธิการรักษา

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ปัญหาสุขภาพ

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  มีบุตรอายุน้อยกว่า 5 ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ