User Picture
Welcome

ข้อมูลส่วนบุคคล


 Home    บ้านเลขที่ 276    ข้อมูลสุขภาพบุคคล       นาย สมบัติ  แก้วประดิษฐ์    อายุ  52  ปี

  ชื่อ :  นาย สมบัติ  แก้วประดิษฐ์    อายุ  52  ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  สิทธิการรักษา

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ปัญหาสุขภาพ

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  มีบุตรอายุน้อยกว่า 5 ปี

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ